ຂ່າວ

RECOFTC ຊ່ວຍ ການຝຶກອົບຮົມ ການຄຸ້ມຄອງການປູກໄມ້, ການເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນ ຂອງ ບໍລິສັດ ປູກໄມ້ວີກ ສະໂຕລາເອັນໂຊ, ເຊໂປນ, ສະຫວັນນະເຂາດ

ການ​ຝຶ​ກ​ອົບ​ຮົມ​ແມ່ນ​ເນັ້ນໃສ່ ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຊຸມ​ຊົນ ໂດຍ​ຫຼີກ​ລ້ຽງ​ການ​ມີ​ປັນ​ຫາ ແລະ ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງ​ກັບ​ຊຸມ​ຊົນ ແລະ ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ຊຸມ​ຊົນ ຍີນຍອມ ແລະ​ ຕົກ​ລົງ...

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຜົນໄດ້ຮັບ ກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານປ່າໄມ້, ເຣດບວກ ໂດຍຮ່ວມມືກັບອົງການໃຈກາ ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ການ​ປະ​ເມີນ​ ແລະ ການ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ ໄດ້​ມີ​ການ​ສະ​ຫຼຸບ​ວ່າ ຄວາ​ມ​ອາດ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ພ​ະ​ນັກ​ງານ​ຂອງ​ແຂວງ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ພະ​ແນກ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ ແລະ ສີ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ແຂວງ ແລະ...

ກອງປະຊຸມພາກພື້ນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຢ່າງມີຄວາມທ່ຽງທຳ, ໃນວັນທີ 10-12 ເດືອນພະຈິກ 2015 ທີ່ບັງກອກ ປະເທດໄທ.

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ໄດ້​ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຈາກ​ພາກ​ພື້ນ ແລະ ຈາກ​ຫຼາຍ​ອົງ​ພາກ​ສ່ວນ​ເຊັ່ນ ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ ອົງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທີ່ບໍ່​ຂື້ນ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​...

ການຝຶກອົບຮົມ ການວິເຄາະ ແລະ ພັດທະນາຕະຫຼາດ ຊຸມຊົນໂດຍການຮວມມືກັບອົງການ WWF 21-26/09/2015 ທີ່ປາກຊັນ, ບໍລິຄຳໄຊ

ລີ​ຄອບ​ໄດ້​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ ອົງ​ການ WWF ເພື່ອ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຝືກ​ອົບ​ຮົມ​ໃຫ້​ແກ່​ພາກ​ລັດ ແລະ ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທີ່ບໍ່​ຂື້ນ​ກັບ​ລັດ​ຖານ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ຕະ​ຫຼາດ ແລະ...

ກອງປະຊຸມກະກຽມ ກອງປຸມໃຫ່ຍ ພາຄີ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງການລຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ຈາກການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເຊື່ອມໂຊມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດສ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ງານ ເຣດ​ບວກ (ການ​ລຸດ​ຜ່ອນ​ການ​ປ່ອຍ​ທາດອາຍ​ພິດ​ເຮືອນ​ແກ້ວ ການ​ທຳ​ລາຍ​ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ການເຮັດ​ໃຫ້​ປ່າ​ໄມ້​ເຊື່ອມ​...

Pages