RECOFTC កម្ពុជា
ព្រឹត្តិការណ៍

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការ​ពង្រឹង​សមភាពយេនឌ័រសម្រាប់​រីខូហ្វ និង​ដៃគូ

Feb 17
2020
-
21
Location
ខេត្តក្រចេះ
RECOFTC Events

គោលបំណងនៃ​សិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលរួមមាន

  • បង្ហាញពី​បញ្ហាយេនឌ័រសំខាន់ៗដែល​កើតមាន​ក្នុងវិស័យព្រៃឈើ (ភាពជាតំណាង ផលប្រយោជន៍ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំំ)
  • វិភាគពីឥរិយាបថដែល​ប៉ះពាល់ដល់​ការអនុវត្តសមភាពយេនឌ័រ និងបរិយាប័នសង្គមសម្រាប់រីខូហ្វក្នុងការអនុវត្តការងារ​របស់ខ្លួន
  • វាយតម្លៃពីមូលហេតុ និងលទ្ធផលទទួលបាន​ពីការអនុវត្តសមភាពយេនឌ័រ និងបរិយាប័នសង្គមសម្រាប់​រីខូហ្វ
  • ប្រើប្រាស់​ជំនាញយេនឌ័រ ក្នុងការស្វែងយល់ពី​ស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការងារយេនឌ័រ​ក្នុងវិស័យព្រៃឈើ
  • បង្កើតផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការងារ​យេនឌ័រ និងបរិយាប័នសង្គម​ក្នុងការងាររបស់រីខូហ្វ។ ​