โครงการลดก๊าซเรือนกระจกในป่าเอเชีย ประเทศไทย

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกในป่าเอเชีย ประเทศไทย

องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา สานักงานเพื่อการพัฒนาภาคพื้นเอเชีย (USAID/RDMA) ได้เล็งเห็นความสาคัญของการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศเพื่อตอบสนองทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในระยะยาว จึงจัดสรรงบประมาณ 20 ล้านเหรียญสหรัฐให้ดาเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในป่าเอเชีย (Lowering Emissions in Asia’s Forests Program : LEAF) เป็นระยะเวลา 5 ปี (2554 - 2559) ในหกประเทศเป้าหมายในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเชีย และปาปัวนิวกินี

โดยในส่วนของประเทศไทยนั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อส.) ได้รับมอบหมายให้เป็นพันธมิตรหลักในการร่วมดาเนินงาน โครงการลีฟ (LEAF) ประเทศไทย เป้าหมายหลัก (primary goal) ของโครงการลีฟ ประเทศไทยคือการสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการให้กับหน่วยงานในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาคป่าไม้ของประเทศไทยในการแสดงความรับผิดชอบดูแลทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเท่าเทียม เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูและการธารงรักษาไว้ซึ่งบริการทางระบบนิเวศด้วยกลไกทางการตลาดที่มั่นคงและโปร่งใส เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ภารกิจหลัก (mission) ของโครงการลีฟ ประเทศไทยคือ

1) ร่วมพัฒนาแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้ภายในพื้นที่โครงการมนุษย์และชีวมณฑลทั้งสี่แห่ง (UNESCO - Man and Biosphere Programme หรือ MAB) รวมทั้งสร้างแรงจูงใจเชิงนโยบายและทางการตลาดที่เอื้อต่อแผนการจัดการดังกล่าว

2) เพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการให้กับกลุ่มเป้าหมาย

3) เพิ่มการมีส่วนร่วมและการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเรดด์พลัส (REDD +) นานาชาติ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย และ

4) พัฒนาและทดสอบดาเนินงานกลไกและ / หรือเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และที่ดิน

กลุ่มเป้าหมายของโครงการลีฟได้แก่ เจ้าหน้าที่รัฐในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและชุมชนในท้องถิ่นในประเทศไทย

 

ตัวอย่างกิจกรรมที่สาคัญอันจะทาให้โครงการลีฟได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้แก่

การพัฒนาและทดสอบระบบการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการทางนิเวศป่าไม้ (Payment for Ecosystem Services: PES)

การปลูกป่า / ฟื้นฟูป่า (Reforestation) การจัดการและป้องกันไฟป่า (Fire Prevention and Management) และ

การเกษตรยั่งยืนและการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Sustainable Agriculture/Land Use Management)