ป่าชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีผลอย่างมากต่อชีวิตความเป็นอยู่ และส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกในหลายๆ ด้าน
มาร่วมรับชมพร้อมกับช่วยสะท้อนความเห็นว่า ป่าชุมชนจะเป็นทางเลือกหนึ่งต่อการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่