RECOFTC Cambodia
O Por
21 May 2019
គម្រោងរបៀងជីវៈចម្រុះមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ ផ្តោតលើការកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់​បន្សាំផ្អែក​លើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី​នៅក្នុង​អនុគម្រោង ផ្ទៃរង​ទឹកភ្លៀងអូរប៉រ...