RECOFTC

คู่มือพลเมืองสร้างป่า

Date
04 Feb 2021
Authors
RECOFTC Thailand
Editors
RECOFTC Thailand
Publisher
RECOFTC
Serial No.
0000386
ISBN/ISSN
978-616-8089-17-0
คู่มือพลเมืองสร้างป่า

คู่มือพลเมืองสร้างป่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพลเมืองสร้างป่าซึ่งมีเป้าหมายในการร่วมเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศไทย ทั้งเพื่อประโยชน์ในทางอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนความเชื่อว่า พลเมืองทุกคนไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่อยู่กับป่า หรือคนที่อาศัยอยู่ในเมืองล้วนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างป่าให้เพิ่มขึ้นได้อย่างไรก็ตาม การปลูกป่าเป็นกิจกรรมที่ทำได้ง่ายและมักนึกถึงเป็นอันดับแรก ๆ เมื่อมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคป่าไม้  แต่การปลูกป่าเป็นป่าที่มีคุณภาพนั้นต้องตรงกับเป้าหมายและความคาดหวังของผู้ปลูกต้องเรียนรู้และวางแผนที่ดี  ซึ่งคู่มือพลเมืองสร้างป่านี้ได้รวบรวมความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการปลูกป่าอย่างง่ายขึ้นมาเพื่ออธิบายหัวใจสำคัญของการปลูกป่าไว้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน  ตั้งแต่เริ่มจากการคัดแม่ไม้  การเก็บเมล็ดพันธุ์ การจัดการเมล็ดพันธุ์ การเพาะกล้า จนนำไปสู่การปลูกลงดิน รวมถึงการแนะนำให้รู้จักเป้าหมายและรูปแบบของป่าชนิดต่าง ๆ เพื่อสร้างป่านี้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปลูกได้มากขึ้น

 

ทั้งนี้ ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) แผนงานประเทศไทย  ขอขอบคุณกรมป่าไม้และนักวิชาการ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ในการศึกษาและลงมือปฏิบัติการเพื่อการฟื้นฟูป่าให้กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ดร.ดำรง  พิพัฒนวัฒนากุล คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Dr. Stephen Elliot หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์นพพร นนทภา หัวหน้ากลุ่มขุนดง และดร.เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งได้ช่วยวางโครงร่าง ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการพัฒนาคู่มือเล่มนี้ขึ้นมา โดยหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เราทุกคน ในนามของพลเมืองของโลกนี้ได้เริ่มต้นสร้างป่าที่มีคุณภาพและยั่งยืนร่วมกัน

 

เอกสารฉบับนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้โดยเน้นภาคการผลิตตามแนวคิดเรดด์พลัสโดยอาศัยความร่วมมือของภาคเอกชนและชุมชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภูมิภาคเอเชีย หรือรู้จักในนามภูมิทัศน์ชีวิต (FLOURISH) ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้าง และความปลอดภัยทางปรมาณู (BMU) ของประเทศเยอรมันนี ภายใต้แผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล (IKI) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และศูนย์วนศาสตร์ชุุมชุนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) แผนงานประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง (CF-NET) ด้วยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป  ซึ่งคณะผู้จัดทำขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย