RECOFTC

Tiếng nói chung: Các chủ rừng ở Việt Nam kết nối để thành công

22, September 2018
RECOFTC
Stories of Change

Một nhóm chủ rừng ở Việt Nam đã cùng nhau thành lập VIFORA, giúp mang lại sự thay đổi tích cực cho cộng đồng của họ.