Welcome To RECOFTC Publications

Bản tin Chính sách - Đổi mới Hưởng dụng Rừng ở Việt Nam

Date
01 Aug 2011
Publisher
RECOFTC
Serial No.
0000044
Bản tin Chính sách - Đổi mới Hưởng dụng Rừng ở Việt Nam

Dự án này do Hội đồng Nghiên cứu Kinh tế và Xã Hội Vương quốc Anh, có sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia lâm nghiệp và người dân liên quan đến lâm nghiệp cộng đồng tại Việt Nam. Dự án này nhấn mạnh những vấn đề chính về quản lý rừng và vận động thay đổi chính sách ở cấp quốc gia về quyền hưởng dụng rừng cà quản lý rừng cộng đồng.