Welcome To RECOFTC Publications

FPIC trong REDD+: Sổ tay dành cho thúc đẩy viên viên cơ sở

Date
01 Oct 2014
Authors
RECOFTC
Publisher
RECOFTC
Serial No.
0000248
FPIC trong REDD+: Sổ tay dành cho thúc đẩy viên viên cơ sở

Ấn phẩm này được phát triển nhằm hỗ trợ cho các giảng viên và thúc đẩy viên địa phương. Đó là những người tham gia truyền tải về REDD+, tập huấn biến đổi khí hậu và phát triển năng lực nên đã có những kiến thức nhất định về các lĩnh vực này.