Welcome To RECOFTC Publications

ชุมชนบ้านเวียงใต้ บทบาทหญิง-ชายในการจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ อ.เทิง จ.เชียงราย

Date
24 Dec 2018
Authors
วัฒนา พองโนนสูง
Editors
นุชจรีย์ สิงคราช ,สหัทยา วิเศษ, รังสรรค์ เกตุอ๊อด, ไกรทอง เหง้าน้อย, สุทธิ มลิทอง, สุภาภรณ์ สุวรรณสิทธิ์ และอัฉราภรณ์ ได้ไซร้
Publisher
RECOFTC
Serial No.
0000327
ISBN/ISSN
978-616-8089-13-2
ชุมชนบ้านเวียงใต้: บทบาทหญิง – ชายในการจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้ำอิงอย่างยั่งยืน (Empowerment of Local Networks and Local Authorities (LAs) for Sustainable Ing Watershed Management หรือ โครงการอนุรักษ์แม่น้ำอิง) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) – ประเทศไทย กับสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยมีภาคีท้องถิ่นในการดำเนินงานคือ สภาประชาชนลุ่มน้ำอิง กลุ่มรักษ์เชียงของ สถาบันปวงพญาพยาว มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป โดยมีพื้นที่ชุมชนเป้าหมายในการปฏิบัติการเพื่อสร้างรูปธรรม บทเรียน และองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรเพื่อขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ ในลุ่มน้ำ บ้านเวียงใต้ ต.เวียง อ.เทิง จ. เชียงรายเป็นชุมชนตั้งอยู่ในลุ่มน้ำอิงตอนกลาง พื้นที่ของชุมชนเป็นพื้นที่ราบลุ่มริมน้ำอิง เป็นชุมชนหนึ่งในชุมชนเป้าหมายโครงการอนุรักษ์แม่น้ำอิงที่มีรูปธรรมตัวอย่างด้านการมีส่วนร่วมของบทบาทผู้หญิงและผู้ชายในการจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ มีการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์เพื่อความมั่นคงด้านอาหารของคนในชุมชน จึงได้ทำการศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจสังคม รูปแบบและบทเรียนการจัดการเขตอนุรักษ์ของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบทเรียนที่ดีที่สามารถขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ ในลุ่มน้ำอิง และใช้สนับสนุนนโยบายการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วมต่อไป