Welcome To RECOFTC Publications

ชุมชนบ้านงามเมือง: การจัดการลุ่มน้ำย่อยและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต. ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

Date
07 Jan 2019
Authors
วัฒนา พองโนนสูง
Editors
นุชจรีย์ สิงคราช ,สหัทยา วิเศษ, รังสรรค์ เกตุอ๊อด, ไกรทอง เหง้าน้อย, สุทธิ มลิทอง, สุภาภรณ์ สุวรรณสิทธิ์ และอัฉราภรณ์ ได้ไซร้
Publisher
RECOFTC
Serial No.
0000329
ISBN/ISSN
978-616-8089-14-9
ชุมชนบ้านงามเมือง: การจัดการลุ่มน้ำย่อยและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต. ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้ำอิงอย่างยั่งยืน (Empowerment of Local Networks and Local Authorities (LAs) for Sustainable Ing Watershed Management หรือ โครงการอนุรักษ์แม่น้ำอิง) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) – ประเทศไทย กับสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยมีภาคีท้องถิ่นในการดำเนินงานคือ สภาประชาชนลุ่มน้ำอิง กลุ่มรักษ์เชียงของ สถาบันปวงพญาพยาว มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป โดยมีพื้นที่ชุมชนเป้าหมายในการปฏิบัติการเพื่อสร้างรูปธรรม บทเรียน และองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรเพื่อขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ ในลุ่มน้ำ บ้านงามเมือง หมู่ที่ 11 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ. เชียงรายเป็นชุมชนตั้งอยู่ตอนปลายของลุ่มน้ำอิง ซึ่งเป็นพื้นที่มีระบบนิเวศหลากหลายทั้งป่าภูเขา ป่าริมน้ำ ลำห้วย หนองและลุ่มแม่น้ำอิงเป็นพื้นที่เชื่อมต่อการอนุรักษ์(Conservation Corridor) ที่มีความเสี่ยงต่อการคุกคามมากที่สุดแห่งหนึ่งในอินโด-เบอร์มาฮอตสปอต1 (Indo-Burma Hotspot) บ้านงามเมืองเป็นหนึ่งในชุมชนเป้าหมายโครงการอนุรักษ์แม่น้ำอิงที่มีรูปธรรมตัวอย่างด้านการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยอย่างเป็นระบบ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล สภาพเศรษฐกิจสังคม รูปแบบและบทเรียนการจัดการเขตอนุรักษ์ของชุมชน โดยการวิเคราะห์สถานการณ์และเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต