Welcome To RECOFTC Publications

จดหมายข่าว "CF-Net News" ฉบับที่ 3 เตรียมพร้อมกับพรบ.ป่าชุมชน ประจำเดือนพ.ค. 2562

Date
17 May 2019
Authors
เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
Editors
เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
Publisher
RECOFTC
Serial No.
0000337
เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง

“CF-Net News” หรือ ซีเอฟ เน็ท นิวส์ คือจดหมายข่าว เพื่อการเชื่อมโยง ประสานความเข้าใจและแบ่งปันข้อมูลกันภายในเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง จึงเป็นพื้นที่ของการสื่อสาร เพื่อบอกเล่าความคืบหน้า ข่าวสาร และบทความวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์กับเครือข่ายฯ โดยจะนำเสนอเป็นประจำทุกวันที่15 ของเดือน โดยเผยแพร่ทั้งทางโซเชียลมีเดีย (ไลน์ และเฟซบุ๊ค) และเว็บไซด์ 

ฉบับที่ 3 เตรียมพร้อมกับพรบ.ป่าชุมชน  ประจำเดือนพ.ค.2562 พบกับ

  • บทบรรณาธิการ - อีกไม่นานเกินรอ"งานสมัชชาเครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองระดับประเทศครั้งที่ 2" จะจัดในวันที่ 9-10 กรกฏาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ นับว่าเป็นเวทีระดับประเทศของเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองที่กําลังจะหวนมาอีกครั้งในสถานการณ์โหมกระหน่ำของกฎหมายป่าไม้ ทั้งพรบ.ป่าชุมชน พรบ.ป่าไม้ฉบับที่ 8 พ.ศ.2562 และพรบ.อุทยานแห่งชาติ ที่เพิ่งจะผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มาหมาด ๆ 
  • บทความ "ชุมชนต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง? ต่อ พรบ.ป่าชุมชน ที่กําลังจะประกาศใช้" โดยระวี ถาวร ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) แผนงานประเทศไทย
  • และบทความ "ป่าชุมชน ในมิติป่าพลเมือง ยุทธศาสตร์เชื่อมเมือง และชนบท" โดยกฤษฎา บุญชัย มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

ห้ามพลาด!!! 

อ่านต่อ คลิกดาวน์โหลดนี้เลย 

หากท่านใด มีบทความหรือข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง หรือต้องการรับข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง กรุณาติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/recoftcinThailand/  
หรือ  www.recoftc.org/country/Thailand