Welcome To RECOFTC Publications

จดหมายข่าว "CF-Net News" ฉบับที่ 4 จังหวะก้าวสำคัญกับเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง ประจำเดือนมิ.ย. 2562

Date
20 Jun 2019
Authors
เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
Editors
เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
Publisher
RECOFTC
Serial No.
0000340
เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง

จดหมายข่าว "CF-Net News" 

“CF-Net News” หรือ ซีเอฟ เน็ท นิวส์ คือจดหมายข่าว เพื่อการเชื่อมโยง ประสานความเข้าใจและแบ่งปันข้อมูลกันภายในเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง จึงเป็นพื้นที่ของการสื่อสาร เพื่อบอกเล่าความคืบหน้า ข่าวสาร และบทความวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์กับเครือข่ายฯ โดยจะนำเสนอเป็นประจำทุกวันที่15 ของเดือน โดยเผยแพร่ทั้งทางโซเชียลมีเดีย (ไลน์ และเฟซบุ๊ค) และเว็บไซด์ 

ฉบับที่ 4 จังหวะก้าวสำคัญกับเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง ประจำเดือนมิ.ย. 2562 พบกับ

บทบรรณาธิการ - เตรียมความพร้อม งานสมัชชาเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง ครั้งที่ 2  “รวมพลังสู่ความยั่งยืนร่วมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมไทย” วันที่ 9-10 ก.ค. 2562 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์  ซ.วิภาวดีรังสิต 64 กรุงเทพฯ  
จะเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นในการจัดทำอนุบัญญัติโดยภาคพลเมือง เพื่อเสนอต่อกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติฯ  แนวทางการขับเคลื่อนขบวนป่าไม้ภาคพลเมืองในภาพรวมทั้งประเทศ อีกทั้งวงเสวนาในประเด็นความร่วมมือของภาคประชาชนกับภาครัฐ ตลอดจนจะจัดให้มีห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานในมิติต่าง ๆที่เกี่ยวกับป่าไม้

บทความ  "จังหวะก้าวสำคัญหลัง พรบ.ป่าชุมชนถูกประกาศใช้" โดย ระวี ถาวร ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) แผนงานประเทศไทย  
บทความ  "ทำความรู้จัก “ป่าทาม” กับ “ป่าบุ่งป่าทาม”  โดย นายมักเลาะ นักปฏิบัติการด้านป่าไม้ 
และบทความ "ทรัพยากรสำหรับการจัดการป่าชุมชน" โดย รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ห้ามพลาด!!! 

อ่านต่อ คลิกดาวน์โหลดนี้เลย 

หากท่านใด มีบทความหรือข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง หรือต้องการรับข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง กรุณาติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/recoftcinThailand/  
หรือ  www.recoftc.org/country/Thailand