Welcome To RECOFTC Publications

ชุดคำถาม-คำตอบสำหรับเตรียมความพร้อมของภาคประชาชน พรบ.ป่าชุมชน 2562

Date
22 Jul 2019
Authors
ระวี ถาวร ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) แผนงานประเทศไทย
Editors
เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
Publisher
RECOFTC
Serial No.
0000343
เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง

เนื่องจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าชุมชน อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว โดยออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นับว่าสิ้นสุดการรอคอยอย่างยาวนานราว 30 ปี นับแต่ได้เริ่มมีการจุดประเด็นให้มีการออกกฎหมายป่าชุมชนเป็นครั้งแรก  ซึ่งมีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ คือเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งภาคประชาชนต้องให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมและดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อได้มาเพื่อสิทธิการใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฏหมาย