Welcome To RECOFTC Publications

จดหมายข่าว"CF-Net News"ฉบับที่ 7 "ตระหนัก รักษาสิทธิชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ" ประจำเดือนก.ย. 2562

Date
17 Sep 2019
Authors
เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
Editors
เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
Publisher
RECOFTC
Serial No.
0000348
จดหมายข่าว "CF-Net News" ฉบับที่ 7 ตระหนัก รักษาสิทธิชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ  ประจำเดือนก.ย. 2562

จดหมายข่าว "CF-Net News" หรือ ซีเอฟ เน็ท นิวส์ คือจดหมายข่าว เพื่อการเชื่อมโยง ประสานความเข้าใจและแบ่งปันข้อมูลกันภายในเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง จึงเป็นพื้นที่ของการสื่อสาร เพื่อบอกเล่าความคืบหน้า ข่าวสาร และบทความวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์กับเครือข่ายฯ โดยจะนำเสนอเป็นประจำทุกวันที่15 ของเดือน โดยเผยแพร่ทั้งทางโซเชียลมีเดีย (ไลน์ และเฟซบุ๊ค) และเว็บไซด์ 

ฉบับที่ 7 ตระหนัก รักษาสิทธิชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ  ประจำเดือนก.ย. 2562 พบกับ

บทบรรณาธิการ -สถานการณ์กฎหมายและนโยบายด้านป่าไม้หลังการประกาศใช้พรบ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562 พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ตลอดจนการแก้ไขข้อความในมาตรา 7 ของพรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ว่าด้วยไม้หวงห้าม

นับว่าเป็นปรากฎการณ์ที่สำคัญทางด้านบริหารจัดการป่าไม้ของไทยในช่วงเวลาปัจจุบัน ซึ่งได้สร้างความตื่นตัวอย่างกว้างขวางทั้งระดับบุคคล ชุมชน และหน่วยงานอย่างกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อกฎหมายป่าไม้ต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบสื่อออนไลน์สื่อสิ่งพิมพ์ และเวทีเสวนาต่าง ๆ ตลอดจนการทำความเข้าใจและวิเคราะห์เนื้อหาในกฎหมาย การจัดทำร่างอนุบัญญัติของพรบ.ป่าชุมชน และพรบ.อุทยานแห่งชาติ 
และความพยายามขับเคลื่อนของภาคพลเมืองที่จะให้เกิดกระบวนการสร้างความมีส่วนร่วมในกลไกทั้งระดับพื้นที่และระดับนโยบาย 


“ตระหนัก รักษาสิทธิในที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัยและเขตป่าที่ใช้ประโยชน์ของชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ”
โดย ระวี ถาวร ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) แผนงานประเทศไทย

ตามมติ ครม. 26 พ.ย. 61 ได้รับรองมติของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ซึ่งระบุให้กำหนดขอบเขตและรับรองสิทธิทำกินให้ชุมชนที่อยู่เดิมแต่ไม่ใช่เอกสารสิทธิ์ในเขตอนุรักษ์รวมทั้งอุทยานแห่งชาติและต่อมามี พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มารองรับนโยบายสู่การปฏิบัติซึ่งจะต้องมีการสำรวจ และตรวจสอบการถือครองที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยให้แล้วเสร็จตามมาตรา 64 ใน 240 วันหลังกฎหมายบังคับใช้นอกจากนั้นยังต้องสำรวจแนวเขตพื้นที่ป่าและสำรวจทรัพยากรที่ทดแทนได้ของป่าต่างๆ ตามมาตรา 65 ให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลาเดียวกัน  แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติการเตรียมการสำรวจ  เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทั้งที่ทำกิน เขตป่าใช้ประโยชน์ก็สามารถดำเนินการตั้งแต่กฎหมายประกาศใช้ในราชกิจจานุเษกษาได้  ซึ่งก็จะมีเวลารวม 420 วันในการสำรวจและจัดทำข้อมูลร่วมกัน   หากพ้นระยะเวลานี้จะไม่มีการสำรวจอีก เว้นแต่กฎหมายมีการแก้ไข ซึ่งส่งผลต่อสิทธิชุมชนต่อพื้นที่ทั้ง 2 ประเภทที่กล่าวมา


ห้ามพลาด!!! 

อ่านต่อ คลิกดาวน์โหลดนี้เลย 

หากท่านใด มีบทความหรือข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง หรือต้องการรับข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง กรุณาติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/recoftcinThailand/
หรือ https://www.recoftc.org/thailand