Welcome To RECOFTC Publications

สรุปเวทีเสวนา “ป่าพรุ...ต้นธารฐานเศรษฐกิจ ฐานชีวิตคนเคร็ง” (ฉบับยาวและสั้น)

Date
18 Oct 2019
Authors
โครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุเพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
Editors
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ประเทศไทย
Publisher
RECOFTC
Serial No.
0000350
รายงานสรุป “ป่าพรุ...ต้นธารฐานเศรษฐกจิ ฐานชีวิตคนเคร็ง” (ฉบับยาวและสั้น)

งานเสวนาครั้งนี้เป็นหนึ่งในชุดการประชุมและเสวนาภายใต้การดำเนินการโครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุเพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เปิดเวทีเสวนาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและเข้าใจรูปแบบกลไกเศรษฐกิจ อีกทั้งสร้างความเข้มแข็ง กำหนดข้อเสนอแนะและนวัตกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ การจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากร และการบริการจากภูมิทัศน์พรุควนเคร็งอย่างยั่งยืนและรอบด้าน 

 

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 62 ที่ผ่านมา ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก(รีคอฟ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาคมฅนรักษ์ถิ่น สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก(GEF) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(UNDP) และวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้ร่วมจัดงานเสวนาวิชาการภูมิทัศน์พรุควนเคร็ง “ป่าพรุ...ต้นธารฐานเศรษฐกิจ ฐานชีวิตคนเคร็ง” ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนกว่า 150 คน จากพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง พื้นที่ชุ่มน้ำผืนใหญ่ที่สำคัญทางปากพนังตอนใต้ของจังหวัด ที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ และครอบคลุม พื้นที่ 5 อำเภอ(อ.เชียรใหญ่ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ร่อนพิบูลย์ อ.ชะอวด และอ.หัวไทรของจ.นครศรีธรรมราช และพื้นที่บางส่วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง)ได้เข้าร่วมด้วย