Welcome To RECOFTC Publications

จดหมายข่าว CF-Net News ฉบับที่ 14 ประจำเดือนส.ค.-ก.ย. 2563

Date
01 Oct 2020
Authors
เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
Editors
เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
Publisher
RECOFTC
Serial No.
0000382
เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง

จดหมายข่าว "CF-Net News" หรือ ซีเอฟ เน็ท นิวส์ คือจดหมายข่าว เพื่อการเชื่อมโยง ประสานความเข้าใจและแบ่งปันข้อมูลกันภายในเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง จึงเป็นพื้นที่ของการสื่อสาร เพื่อบอกเล่าความคืบหน้า ข่าวสาร และบทความวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์กับเครือข่ายฯ โดยจะนำเสนอเป็นประจำ โดยเผยแพร่ทั้งทางโซเชียลมีเดีย (ไลน์ และเฟซบุ๊ค) และเว็บไซด์

ฉบับที่ 14 ความก้าวหน้าของการพัฒนากลไกบริหารจัดการป่าชุมชน และงานพัฒนาศักยภาพส่งท้ายปี  ประจำเดือนส.ค.-ก.ย. 2563 พบกับ

บทบรรณาธิการ – โจทย์สำคัญหลังจากมีการจัดตั้งกลไกคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก็คือ พี่น้องเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองกับคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนจะทำงานร่วมกันอย่างไร ช่องทางผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นช่องทางที่เสียงของพี่น้องเครือข่ายฯจะเดินทางไปถึงคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนได้จริงหรือไม่ กลไกหนึ่งที่สามารถทำให้เกิดความเป็นไปได้คือการจัด “เวทีประชุมคู่ขนาน” ขึ้นในวันที่ 5-6 ตุลาคม 2563 ที่ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นช่องทางในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและยื่นข้อเสนอทางนโยบาย ทั้งนี้ในการประชุมเวทีคู่ขนานครั้งแรกนี้จะเริ่มจากการหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของข้อเสนอในการจัดทำร่างอนุบัญญัติป่าชุมชนที่ทางเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองเคยส่งไปยังกรมป่าไม้ ตามด้วยประเด็นที่ควรพิจารณาเพื่อนำไปผลักดันทางนโยบายในระยะต่อไป (อ่านเพิ่มเติม)

ไฮไลท์แนะนำ ตารางกิจกรรมและการอบรมพัฒนาศักยภาพฯของเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองส่งท้ายปลายปี ทางกองเลขานุการเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองก็กำลังตระเตรียมงานพัฒนาศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน หลักสูตรพัฒนาสภาวะผู้นำประเด็นความเท่าเทียมทางเพศ รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนและการฟื้นฟูสภาพป่า โดยได้กำหนดพื้นที่ที่จะจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ไว้ที่จังหวัดน่าน จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดศรีสะเกษ นอกจากนี้กองเลขาฯยังจะจัดค่ายเยาวชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ และการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสตรีและกลุ่มชาติพันธุ์ในการบริหารจัดการป่าชุมชนและทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่อนุรักษ์ โดยกิจกรรมอบรมที่กล่าวมาข้างต้นจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 กำหนดเวลาและหัวข้อการอบรม (อ่านเพิ่มเติม)

ข่าวสารเกี่ยวกับอนุบัญญัติภายใต้ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562  สำหรับพี่น้องเครือข่ายฯและผู้สนใจเกี่ยวกับร่างอนุบัญญัติภายใต้พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562  ทางส่วนนโยบายและกฏหมายป่าชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการรายงานความก้าวหน้าตามลำดับ (อ่านเพิ่มเติม)

ห้ามพลาด!!!  อ่านต่อ คลิกดาวน์โหลดนี้เลย ที่นี่

หากท่านใดมีบทความหรือข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง หรือต้องการรับข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง กรุณาติดตามได้ที่

https://www.recoftc.org/thailand

https://www.facebook.com/recoftcinThailand/