Welcome To RECOFTC Publications

จดหมายข่าว CF-Net News ฉบับพิเศษ ส่งท้ายปี 2564 และก้าวต่อไปในปี 2565

Date
05 Jan 2022
Authors
เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
Editors
เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
Publisher
RECOFTC
Serial No.
0000403
จดหมายข่าว CF-Net News ฉบับพิเศษ ส่งท้ายปี 2564 และก้าวต่อไปในปี 2565

จดหมายข่าว "CF-Net News" หรือ ซีเอฟ เน็ท นิวส์ คือจดหมายข่าว เพื่อการเชื่อมโยง ประสานความเข้าใจและแบ่งปันข้อมูลกันภายในเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง จึงเป็นพื้นที่ของการสื่อสารเพื่อบอกเล่าความคืบหน้า ข่าวสาร และบทความวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์กับเครือข่ายฯ โดยจะนำเสนอเป็นประจำ โดยเผยแพร่ทั้งทางโซเชียลมีเดีย (ไลน์และเฟซบุ๊ค) และเว็บไซด์

ฉบับพิเศษ ส่งท้ายปี 2564 และก้าวต่อไปในปี 2565 พบกับ

บทบรรณาธิการ – ทางเครือข่ายฯ ได้รวบรวมข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดตั้งกลไกบริหารจัดการป่าชุมชนประจําจังหวัดตามข้อกําหนดของพ.ร.บ.ป่าชุมชน ซึ่งนับว่าเป็นประวัติศาสตร์สําคัญของการก่อเกิดกลไกความร่วมมือแบบพหุภาคีของภาคป่าไม้และเนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้น ทุกภาคส่วนจึงต้องช่วยกันปรับปรุงกลไกนี้ให้ดําเนินการขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและความยั่งยืนของทรัพยากรป่าไม้

ไฮไลท์แนะนำ - การขับเคลื่อนเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองตั้งแต่ระดับนโยบายถึงระดับพื้นที่ในปีที่ผ่านมา และ CF Net Portal หรือ www.thaicfnet.org โดยมุ่งหวังให้เป็นฐานข้อมูลป่าชุมชนในประเทศไทยโดยชุมชนเป็นเจ้าของ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนในการใช้ข้อมูลเพื่อจัดทําแผนจัดการป่าชุมชนเป็นช่องทาง
ในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และกิจกรรมของชุมชน และสามารถสร้างโอกาสการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ชุมชน ตลอดจนเป็นช่องทางเชื่อมโยงป่าชุมชนสู่สาธารณะ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในฐานะผู้ดูแลรักษา ผู้ใช้ประโยชน์ และผู้ร่วมฟื้นฟูป่าชุมชนในประเทศไทยแก่คนทุกกลุ่ม

ห้ามพลาด!!!  อ่านต่อ คลิกดาวน์โหลดนี้เลย 

หากท่านใดมีบทความหรือข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง หรือต้องการรับข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง กรุณาติดตามได้ที่

https://www.recoftc.org/thailand

https://www.facebook.com/recoftcinThailand/