Welcome To RECOFTC Publications

Recent Publications

1: จดหมายข่าว CF-Net News ฉบับที่ 15 "เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองกับการจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้" ประจำเดือนม.ค.-มี.ค. 2564

Publication date26 Mar 2021
Author(s)เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
Editors(s)เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
PublisherRECOFTC

จดหมายข่าว "CF-Net News" หรือ ซีเอฟ เน็ท นิวส์ คือจดหมายข่าว เพื่อการเชื่อมโยง...

2: คู่มือพลเมืองสร้างป่า

Publication date04 Feb 2021
Author(s)RECOFTC Thailand
Editors(s)RECOFTC Thailand
PublisherRECOFTC

คู่มือพลเมืองสร้างป่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพลเมืองสร้างป่าซึ่งมีเป้าหมายในการร่วมเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศไทย...

3: Community-based forestry assessment

Publication date21 Dec 2020
Author(s)FAO, RECOFTC
PublisherFAO

In 2019, the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) published a framework to provide important insights into the...