Welcome To RECOFTC Publications

Recent Publications

1: จดหมายข่าว "CF-Net News" ฉบับที่ 5 สรุปบรรยากาศงานสมัชชาป่าไม้ภาคพลเมือง (ครั้งที่ 2) ประจำเดือนก.ค.2562

Publication date23 Jul 2019
Author(s)เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
Editors(s)เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
PublisherRECOFTC

จดหมายข่าว "CF-Net News" “CF-Net News” หรือ ซีเอฟ เน็ท นิวส์ คือจดหมายข่าว เพื่อการเชื่อมโยง...

2: ชุดคำถาม-คำตอบสำหรับเตรียมความพร้อมของภาคประชาชน พรบ.ป่าชุมชน 2562

Publication date22 Jul 2019
Author(s)ระวี ถาวร ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) แผนงานประเทศไทย
Editors(s)เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
PublisherRECOFTC
Format

เนื่องจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าชุมชน อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว โดยออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562...

3: รวมสไลด์นำเสนอ งานสมัชชาป่าไม้ภาคพลเมือง ครั้งที่ 2 (9-10 ก.ค. 2562)

Publication date12 Jul 2019
Author(s)คณะวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ
Editors(s)เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
PublisherRECOFTC
Format

ชุดรวมสไลด์นำเสนอ งานสมัชชาป่าไม้ภาคพลเมือง ครั้งที่ 2 “รวมพลังสู่ความยั่งยืนร่วมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลป่าไม้ไทย” วันที่ 9-10 ก.ค. 2562 ณ...