Welcome To RECOFTC Publications

Browse Publications

Showing publications 1 to 5 out of 11 found.

1: จดหมายข่าว "CF-Net News" ฉบับที่ 8 "จับตาพ.ร.บ.ป่าชุมชน ก่อนกฎหมายจะบังคับใช้ 25 พ.ย.62" ประจำเดือนต.ค.62

Publication date25 Oct 2019
Author(s)เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
Editors(s)เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
PublisherRECOFTC

จดหมายข่าว "CF-Net News" หรือ ซีเอฟ เน็ท นิวส์ คือจดหมายข่าว เพื่อการเชื่อมโยง...

2: สรุปเวทีเสวนา “ป่าพรุ...ต้นธารฐานเศรษฐกิจ ฐานชีวิตคนเคร็ง” (ฉบับยาวและสั้น)

Publication date18 Oct 2019
Author(s)โครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุเพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
Editors(s)ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ประเทศไทย
PublisherRECOFTC

งานเสวนาครั้งนี้เป็นหนึ่งในชุดการประชุมและเสวนาภายใต้การดำเนินการโครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุเพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บ...

3: จดหมายข่าว"CF-Net News"ฉบับที่ 7 "ตระหนัก รักษาสิทธิชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ" ประจำเดือนก.ย. 2562

Publication date17 Sep 2019
Author(s)เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
Editors(s)เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
PublisherRECOFTC

จดหมายข่าว "CF-Net News" หรือ ซีเอฟ เน็ท นิวส์ คือจดหมายข่าว เพื่อการเชื่อมโยง...

4: จดหมายข่าว "CF-Net News" ฉบับที่ 6 โอกาสของประชาชนในกฏหมายป่าไม้ ประจำเดือนส.ค.2562

Publication date22 Aug 2019
Author(s)เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
Editors(s)เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
PublisherRECOFTC

จดหมายข่าว "CF-Net News" “CF-Net News” หรือ ซีเอฟ เน็ท นิวส์ คือจดหมายข่าว เพื่อการเชื่อมโยง...

5: จดหมายข่าว "CF-Net News" ฉบับที่ 5 สรุปบรรยากาศงานสมัชชาป่าไม้ภาคพลเมือง (ครั้งที่ 2) ประจำเดือนก.ค.2562

Publication date23 Jul 2019
Author(s)เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
Editors(s)เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
PublisherRECOFTC

จดหมายข่าว "CF-Net News" “CF-Net News” หรือ ซีเอฟ เน็ท นิวส์ คือจดหมายข่าว เพื่อการเชื่อมโยง...