Welcome To RECOFTC Publications

Browse Publications

Showing publications 1 to 5 out of 30 found.

1: ข้อมูลพื้นฐาน - ชุมชนบ้านคำน้อย

Publication date27 Feb 2018
Editors(s)ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า - ประเทศไทย
Publisherศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า - ประเทศไทย
Format

เอกสารที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบ้านคำน้อยไว้อย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

2: ข้อมูลพื้นฐาน - ชุมชนบ้านท่าระแนะ

Publication date27 Feb 2018
Editors(s)ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า - ประเทศไทย
Publisherศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า - ประเทศไทย
Format

เอกสารที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบ้านท่าระแนะไว้อย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

3: ข้อมูลพื้นฐาน - ชุมชนบ้านท่าตะเภา

Publication date27 Feb 2018
Editors(s)ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า - ประเทศไทย
Publisherศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า - ประเทศไทย
Format

เอกสารที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบ้านท่าตะเภาไว้อย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

4: คู่มือการทำไม้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

Publication date01 Feb 2018
Editors(s)วสุ วิภูษณะภัทร์; วรางคณา รัตนรัตน; ปรเมศวร์ พายัพสถาน; อัฉราภรณ์ ได้ไซร้
Publisherศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

รายละเอียด : " คู่มือทำไม้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย" ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture...

5: บันทึกประสบการณ์เเละมุมมองของภาคประชาสังคมไทยต่อเฟล็กที

Publication date01 Feb 2018
Author(s)กุลธิดา สามะพุทธิ
Publisherศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
Format

หนังสือ "บันทึกประสบการณ์เเละมุมมองของภาคประชาสังคมไทยต่อเฟล็กที" ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and...