Welcome To RECOFTC Publications

Browse Publications

Showing publications 1 to 1 out of 1 found.

1: Giới thiệu Dự án xây dựng năng lực cấp cơ sở về REDD+ tại Châu Á

Publication date01 May 2014
Author(s)RECOFTC
PublisherRECOFTC

Tờ thông tin giới thiệu phạm vi và phương thức tiếp cận dự án. Kể từ năm 2009, RECOFTC đã và đang thực hiện dự án khu vực về xây dựng năng...