Welcome To RECOFTC Publications

Browse Publications

Showing publications 1 to 5 out of 8 found.

1: Redefining Concepts of What Type of Forest Comprises Community Forests in Viet Nam

Publication date01 Dec 2016
Author(s)Nguyen Quang Tan
PublisherRECOFTC
Format

The approval of the 2004 Forest protection and Development Law was a milestone which marked the legal recognition of community forestry in...

2: Cân đối trách nhiệm và quyền của cộng đồng địa phương: Hướng đi cho mục tiêu quản lý rừng bền vững

Publication date01 Dec 2016
Author(s)Lương Quang Hùng và Nguyễn Quang Tân
PublisherRECOFTC
Format

Cộng đồng địa phương đóng vai trò không kém phần quan trọng so với các chủ rừng nhà nước như Ban quản lý rừng phòng hộ hoặc các Công ty lâm...

3: Balancing Rights and Roles of Local Community: The Way Forward for Sustainable Management of Forest Resources

Publication date01 Jan 2016
Author(s)Luong Quang Hung; Nguyen Quang Tan
PublisherRECOFTC
Format

Local communities and state forest actors, such as Protection Forest Management Boards (PFMBs), State Forest Companies (SFCs), play equally...

4: Báo cáo Tóm tắt Diễn đàn Quốc gia Lần thứ Nhất về Lâm nghiệp Cộng đồng

Publication date01 Sep 2014
Author(s)RECOFTC
PublisherRECOFTC
Format

Diễn đàn lâm nghiệp cộng đồng lần thứ nhất thu hút sự tham gia của hơn 60 đại biểu từ khu vực công, khu vực tư nhân, và khu vực phát triển,...

5: Bản tin Chính sách - Đổi mới Hưởng dụng Rừng ở Việt Nam

Publication date01 Aug 2011
PublisherRECOFTC

Dự án này do Hội đồng Nghiên cứu Kinh tế và Xã Hội Vương quốc Anh, có sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia lâm...