Welcome To RECOFTC Publications

Browse Publications

Showing publications 1 to 4 out of 4 found.

1: Respecting Community Farming Traditions in Handling Land Conflict

Publication date01 Dec 2016
Author(s)Tran Viet Dong; Nguyen Quang Tan
Editors(s)RECOFTC
PublisherRECOFTC

A lack of respect for the role of local people in land use planning and local farming traditions have led to the encroachment of forest...

2: Giải quyết chồng lấn đất đai dựa trên sự tôn trọng truyền thống của cộng đồng: Cách tiếp cận cho một giải pháp bền vững

Publication date01 Jan 2016
Author(s)Trần Viết Đông và Nguyễn Quang Tân
PublisherRECOFTC
Format

Thiếu tôn trọng các tập quán canh tác truyền thống và vai trò của người dân trong quá trình quy hoạch sử dụng đất, giao đất giao rừng làm...

3: Bản tin Chính sách - Đổi mới Hưởng dụng Rừng ở Việt Nam

Publication date01 Aug 2011
PublisherRECOFTC

Dự án này do Hội đồng Nghiên cứu Kinh tế và Xã Hội Vương quốc Anh, có sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia lâm...

4: Đồng thuận dựa trên nguyên tắc Tự nguyện, Trước và được Thông tin đầy đủ trong REDD+

Publication date01 Feb 2011
Author(s)Patrick Anderson
PublisherRECOFTC; GIZ

Cuốn sách hướng dẫn này cung cấp nền tảng cơ sở cho việc phát triển hướng dẫn quốc gia cụ thể về Đồng thuận dựa trên nguyên tắc Tự nguyện,...