Welcome To RECOFTC Publications

Browse Publications

Showing publications 1 to 5 out of 6 found.

1: Respecting Community Farming Traditions in Handling Land Conflict

Publication date01 Dec 2016
Author(s)Tran Viet Dong; Nguyen Quang Tan
Editors(s)RECOFTC
PublisherRECOFTC

A lack of respect for the role of local people in land use planning and local farming traditions have led to the encroachment of forest...

2: Công bằng trong Biến đổi khí hậu và REDD+: Sổ tay Hướng dẫn cho Thúc đẩy viên cơ sở

Publication date01 Apr 2015
Author(s)RECOFTC
PublisherRECOFTC
Format

Gồm chuỗi 10 câu hỏi và trả lời nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực của thúc đẩy viên cơ sở, sổ tay này giải quyết một số vấn đề cơ...

3: Giới thiệu Dự án xây dựng năng lực cấp cơ sở về REDD+ tại Châu Á

Publication date01 May 2014
Author(s)RECOFTC
PublisherRECOFTC

Tờ thông tin giới thiệu phạm vi và phương thức tiếp cận dự án. Kể từ năm 2009, RECOFTC đã và đang thực hiện dự án khu vực về xây dựng năng...

4: Realizing Forest Rights in Vietnam: Addressing Issues in Community Forest Management

Publication date01 Jul 2011
Editors(s)Thomas Sikor; Nguyen Quang Tan
PublisherRECOFTC

In Vietnam, forests have been under state stewardship for a long time. Degradation of forest resources under state management together with...

5: Đồng thuận dựa trên nguyên tắc Tự nguyện, Trước và được Thông tin đầy đủ trong REDD+

Publication date01 Feb 2011
Author(s)Patrick Anderson
PublisherRECOFTC; GIZ

Cuốn sách hướng dẫn này cung cấp nền tảng cơ sở cho việc phát triển hướng dẫn quốc gia cụ thể về Đồng thuận dựa trên nguyên tắc Tự nguyện,...