Welcome To RECOFTC Publications

Browse Publications

Showing publications 1 to 5 out of 8 found.

1: Redefining Concepts of What Type of Forest Comprises Community Forests in Viet Nam

Publication date01 Dec 2016
Author(s)Nguyen Quang Tan
PublisherRECOFTC
Format

The approval of the 2004 Forest protection and Development Law was a milestone which marked the legal recognition of community forestry in...

2: Cân đối trách nhiệm và quyền của cộng đồng địa phương: Hướng đi cho mục tiêu quản lý rừng bền vững

Publication date01 Dec 2016
Author(s)Lương Quang Hùng và Nguyễn Quang Tân
PublisherRECOFTC
Format

Cộng đồng địa phương đóng vai trò không kém phần quan trọng so với các chủ rừng nhà nước như Ban quản lý rừng phòng hộ hoặc các Công ty lâm...

3: Balancing Rights and Roles of Local Community: The Way Forward for Sustainable Management of Forest Resources

Publication date01 Jan 2016
Author(s)Luong Quang Hung; Nguyen Quang Tan
PublisherRECOFTC
Format

Local communities and state forest actors, such as Protection Forest Management Boards (PFMBs), State Forest Companies (SFCs), play equally...

4: FPIC trong REDD+: Sổ tay dành cho thúc đẩy viên viên cơ sở

Publication date01 Oct 2014
Author(s)RECOFTC
PublisherRECOFTC

Ấn phẩm này được phát triển nhằm hỗ trợ cho các giảng viên và thúc đẩy viên địa phương. Đó là những người tham gia truyền tải về REDD+, tập...

5: Đổi mới Chính sách Khai thác và Lưu thông Lâm sản

Publication date01 Oct 2012
Author(s)Trần Ngọc Thanh, Nguyễn Quang Tân, và Trần Ngọc Đan Thùy
PublisherRECOFTC ; RRI
Format

Mặc dù có nhiều thay đổi tích cực trong khung chính sách về khai thác và lưu thông lâm sản, thực tế vẫn tồn tại nhiều rào cản cho việc...