Welcome To RECOFTC Publications

Browse Publications

Showing publications 1 to 4 out of 4 found.

1: GREEN Mekong Program Factsheet (Vietnamese)

Publication date01 Apr 2015
Author(s)RECOFTC
PublisherRECOFTC

Chương trình Công bằng cho người dân và tăng cường mạng lưới ở khu vực Mekong (viết tắt GREEN Mekong) do USAID tài trợ giúp xây dựng năng...

2: Giới thiệu Dự án xây dựng năng lực cấp cơ sở về REDD+ tại Châu Á

Publication date01 May 2014
Author(s)RECOFTC
PublisherRECOFTC

Tờ thông tin giới thiệu phạm vi và phương thức tiếp cận dự án. Kể từ năm 2009, RECOFTC đã và đang thực hiện dự án khu vực về xây dựng năng...

3: ForInfo Factsheet: Forest Certification for Ecosystem Services

Publication date01 Dec 2013
PublisherRECOFTC

The project covers two pilot sites encompassing 41,000 ha of forest land: Vinh Tu Commune in Quang Tri Province and Huong Son District in...

4: Mainstreaming Gender into Forest Policies

Publication date01 Feb 2013
PublisherRECOFTC; FAO

It has been proven time and again that integrating gender issues into forestry policies and practices by addressing women’s roles and needs...