RECOFTC
Publications

Browse Publications

Showing publications 1 to 5 out of 14 found.

1: ชุดคำถาม-คำตอบสำหรับเตรียมความพร้อมของภาคประชาชน พรบ.ป่าชุมชน 2562

Publication date22 Jul 2019
Author(s)ระวี ถาวร ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) แผนงานประเทศไทย
Editors(s)เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
PublisherRECOFTC
Format

เนื่องจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าชุมชน อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว โดยออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562...

2: Forests and climate change after Paris - An Asia-Pacific perspective

Publication date01 May 2016
Editors(s)FAO; RECOFTC
PublisherFAO; RECOFTC
Format

The 21st Conference of Parties (COP 21) of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) was held in Paris, France, 30...

3: Forests and Climate Change after Lima

Publication date01 May 2015
Editors(s)RECOFTC; FAO
PublisherRECOFTC; FAO
Format

The outcomes of COP 20 are expected to have a significant impact on developments in the field of forests and climate change over the coming...

5: Công bằng trong Biến đổi khí hậu và REDD+: Sổ tay Hướng dẫn cho Thúc đẩy viên cơ sở

Publication date01 Apr 2015
Author(s)RECOFTC
PublisherRECOFTC
Format

Gồm chuỗi 10 câu hỏi và trả lời nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực của thúc đẩy viên cơ sở, sổ tay này giải quyết một số vấn đề cơ...