RECOFTC
Publications

Browse Publications

1: Một số thuật ngữ thông dụng liên quan tới Biển đổi khí hậu và REDD+

Publication date01 Jun 2013
Author(s)RECOFTC
PublisherRECOFTC

Ấn phẩm này biên được soạn làm tài liệu tham khảo cho các thúc đẩy viên các cấp, từ cấp trung ương tới cấp cộng đồng. Tài liệu giải thích...

2: Putting Free, Prior, and Informed Consent into Practice in REDD+ Initiatives

Publication date01 Apr 2012
Author(s)Karen Edwards; Ronnakorn Triraganon; Chandra Silori; Jim Stephenson
PublisherRECOFTC; IGES; NORAD

The principle that indigenous peoples and local communities have a right to give or withhold their Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)...

3: Free, Prior, and Informed Consent in REDD+: Principles and Approaches for Policy and Project Development

Publication date01 Feb 2011
Author(s)Patrick Anderson
PublisherRECOFTC; GIZ

The principle that indigenous peoples and local communities have a right to give or withhold their Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)...