RECOFTC
Publications

Browse Publications

1: คู่มือพลเมืองสร้างป่า

Publication date04 Feb 2021
Author(s)RECOFTC Thailand
Editors(s)RECOFTC Thailand
PublisherRECOFTC

คู่มือพลเมืองสร้างป่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพลเมืองสร้างป่าซึ่งมีเป้าหมายในการร่วมเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศไทย...

2: คู่มือการทำไม้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

Publication date01 Feb 2018
Editors(s)วสุ วิภูษณะภัทร์; วรางคณา รัตนรัตน; ปรเมศวร์ พายัพสถาน; อัฉราภรณ์ ได้ไซร้
Publisherศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

รายละเอียด : " คู่มือทำไม้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย" ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture...

3: รายงานการสัมมนาการจัดการองค์ความรู้ท้องถิ่น ศูนย์เรียนรู้ชุมชน:การจัดการองค์ความรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

Publication date01 Jan 2014
Editors(s)Department of Marine and Coastal Resources; Mangroves for the Future; RECOFTC - The Center for People and Forests
PublisherDepartment of Marine and Coastal Resources; Mangroves for the Future; RECOFTC - The Center for People and Forests

รายงานฉบับนี้ นำเสนอความสำเร็จด้านการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่งของชุมชน...

4: คู่มือการสำรวจประเมินสภาพป่าและคาร์บอนอย่างง่าย

Publication date01 Apr 2013
Author(s)ปรัชญา ยังพัธนา; ระวี ถาวร
Publisherศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า - ประเทศไทย

คู่มือ "การสำรวจประเมินสภาพป่าและคาร์บอนอย่างง่าย" เล่มนี้...