Welcome To RECOFTC Publications

Browse Publications

Showing publications 1 to 1 out of 1 found.

1: หนังสือบทเรียนการจัดการทรัพยากรชุมชนในลุ่มน้ำอิง

Publication date01 Mar 2017
Editors(s)ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
Publisherศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้ำอิงอย่างยั่งยืน...