Welcome To RECOFTC Publications

Browse Publications

Showing publications 1 to 5 out of 39 found.

1: คู่มือพลเมืองสร้างป่า

Publication date04 Feb 2021
Author(s)RECOFTC Thailand
Editors(s)RECOFTC Thailand
PublisherRECOFTC

คู่มือพลเมืองสร้างป่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพลเมืองสร้างป่าซึ่งมีเป้าหมายในการร่วมเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศไทย...

2: ล้อมวงคุย นโยบายและกฏหมายป่าไม้-ที่ดินไทย 2562 สู่การเตรียมความพร้อมชุมชน

Publication date07 Sep 2020
Author(s)ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ประเทศไทย
Editors(s)ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ประเทศไทย
PublisherRECOFTC

ปี 2562 ที่ผ่านมา ได้มีความเคลื่อนไหวมากมายเกี่ยวกับนโยบายกฎหมายการจัดการที่ดินและป่าไม้ไทย...

3: Building resilience through community forestry: RECOFTC annual report, 2017-2019

Publication date22 May 2020
Author(s)RECOFTC
PublisherRECOFTC

Read RECOFTC’s digital annual report, “Building resilience through community forestry.” This report covers the period October 2017 to...

4: สรุปเวทีเสวนา “ป่าพรุ...ต้นธารฐานเศรษฐกิจ ฐานชีวิตคนเคร็ง” (ฉบับยาวและสั้น)

Publication date18 Oct 2019
Author(s)โครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุเพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
Editors(s)ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ประเทศไทย
PublisherRECOFTC

งานเสวนาครั้งนี้เป็นหนึ่งในชุดการประชุมและเสวนาภายใต้การดำเนินการโครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุเพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บ...

5: ชุดคำถาม-คำตอบสำหรับเตรียมความพร้อมของภาคประชาชน พรบ.ป่าชุมชน 2562

Publication date22 Jul 2019
Author(s)ระวี ถาวร ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) แผนงานประเทศไทย
Editors(s)เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
PublisherRECOFTC
Format

เนื่องจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าชุมชน อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว โดยออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562...