Welcome To RECOFTC Publications

Browse Publications

Showing publications 1 to 5 out of 23 found.

1: ข้อมูลพื้นฐาน - ชุมชนบ้านคำน้อย

Publication date27 Feb 2018
Editors(s)ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า - ประเทศไทย
Publisherศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า - ประเทศไทย
Format

เอกสารที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบ้านคำน้อยไว้อย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

2: ข้อมูลพื้นฐาน - ชุมชนบ้านท่าระแนะ

Publication date27 Feb 2018
Editors(s)ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า - ประเทศไทย
Publisherศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า - ประเทศไทย
Format

เอกสารที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบ้านท่าระแนะไว้อย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

3: ข้อมูลพื้นฐาน - ชุมชนบ้านท่าตะเภา

Publication date27 Feb 2018
Editors(s)ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า - ประเทศไทย
Publisherศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า - ประเทศไทย
Format

เอกสารที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบ้านท่าตะเภาไว้อย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

4: Giải quyết chồng lấn đất đai dựa trên sự tôn trọng truyền thống của cộng đồng: Cách tiếp cận cho một giải pháp bền vững

Publication date01 Jan 2016
Author(s)Trần Viết Đông và Nguyễn Quang Tân
PublisherRECOFTC
Format

Thiếu tôn trọng các tập quán canh tác truyền thống và vai trò của người dân trong quá trình quy hoạch sử dụng đất, giao đất giao rừng làm...

5: ข้อมูลพื้นฐาน - ชุมชนตำบลแม่ทา

Publication date01 Feb 2014
Editors(s)ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า - ประเทศไทย
Publisherศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า - ประเทศไทย
Format

เอกสารที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชนตำบลแม่ทาไว้อย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป