Welcome To RECOFTC Publications

สิทธิพลเมืองกับภูมิทัศน์กฏหมายป่าไม้ไทย

Date
20 Aug 2019
Authors
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ประเทศไทย
Editors
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ประเทศไทย
Publisher
RECOFTC
Serial No.
0000345
เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง

ชุดข้อมูลนี้เรียบเรียงและนำกฏหมายเกี่ยวกับป่าไม้มานำเสนอคู่กับสิทธิพลเมืองไทย ซึงมีประโยชน์กับภาคประชาชนที่ควรให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมและตระหนักรับรู้ถึงสิทธิพลเมืองคู่กับการใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฏหมาย