RECOFTC ประเทศไทย

ข่าวล่าสุด

01 May 2019
เมื่อวันที่ 25-26 เมษายนที่ผ่านมา ภาคเครือข่ายภาคประชาสังคม เอ็นจีโอและหน่วยงานรัฐจำนวนกว่า 40 คน...
12 Mar 2019
ขณะนี้เวทีประชุมหารือระดับจังหวัดได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 38 จังหวัดใน 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 15 จังหวัด ภาคอีสาน 8 จังหวัด ภาคกลางและตะวันตก 6...

บทความล่าสุด

In Focus
จากการประกาศ พรบ.ป่าชุมชน ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ...
Practitioner's Insights
ในช่วงการสร้างเขื่อนราษีไศลกั้นลำน้ำมูลตามโครงการโขง ชี มูล การสร้างเขื่อนราศีไศล มีการต่อต้านของประชาชนลุ่มน้ำมูลตอนกลางบริเวณ อำเภอราศีไศล...