RECOFTC ประเทศไทย

ข่าวล่าสุด

11 Jul 2019
วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง ประกาศเจตนารมย์ขับเคลื่อนร่วมกันจากตัวแทนเครือข่ายทั่วประเทศ...

บทความล่าสุด

Practitioner's Insights
แม้เพิ่งได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งป่าชุมชนอย่างเป็นทางการได้เกือบหนึ่งปีเท่านั้น...
In Focus
จากการประกาศ พรบ.ป่าชุมชน ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ...