RECOFTC ประเทศไทย
กิจกรรม

การอบรมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการสร้างธุรกิจและองค์กร Inclusive Enterprises for Empowered Communities

Oct 07
2022
-
25
Location
ประเทศไทย
รีคอฟ ประเทศไทย
รีคอฟประเทศไทย

 หลักสูตร  e-learning ฟรี ที่เน้นการบูรณาการแนวคิดด้านวนศาสตร์ชุมชน วิสาหกิจชุมชน และสังคมที่มีความแตกต่างด้านเพศสภาพ เป็นการอบรมที่ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้การถอดบทเรียนพร้อมกับการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันกับคนที่ทำงานในการขับเคลื่อนและจัดทำวิสาหกิจชุมชนในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

จุดเด่นของคอร์สนี้

 • เรียนฟรี และแตกต่างด้วยกิจกรรมที่ชวนให้ได้คิดทบทวน และสะท้อนจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
 • จัดสรรเวลาเรียนได้ด้วยตัวเอง โดยใช้เวลา 7 ชั่วโมงสำหรับเรียนรู้ออนไลน์ และอีก 3 ชั่วโมงสำหรับทำงานออฟไลน์ ในเวลาที่คุณสะดวก
 •  เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดและร่วมเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านวนศาสตร์ ผู้ประกอบชุมชน และผู้ประกอบการสังคม

ปฏิทินการเรียน 

 

ระยะเวลา

รูปแบบ

ลิงค์

 

ระยะเวลาเรียน 10 ชั่วโมงโดยเริ่มเรียน

ตั้งแต่ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม ถึง 20 ธันวาคม 2565

(ช่วงเวลาสำหรับการฝึกปฎิบัติ/ดำเนินการของหลักสูตร) 

 

ผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์ ผู้เรียนสามารถจัดสรรเวลาเรียนได้เอง

สมัครเรียนได้ที่นี่

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2565 

คอร์ส e-Learning นี้มองความเชื่อมโยงระหว่างการครอบคลุมทางสังคม (social inclusion) กับวิสาหกิจชุมชนที่ก่อตัวขึ้นจากการทำงานด้านวนศาสตร์ชุมชน โดยอธิบายว่าทำไมบทบาทของผู้หญิงและกลุ่มคนชายขอบจึงมักถูกมองข้ามในการพัฒนาวิสากิจชุมชนและสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร และเสนอวิธีปฏิบัติในการส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคม

วิสาหกิจชุมชนที่ก่อตัวขึ้นจากการทำงานด้านวนศาสตร์ชุมชน มีศักยภาพในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสมาชิกและคนกลุ่มต่างๆ ที่ต้องพึ่งพาป่าไม้ในดํารงชีวิต อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ ผู้หญิงและกลุ่มคนชายขอบอื่น ๆ มักจะขาดตัวแทน และถูกกีดกันจากการเข้าร่วมและได้รับประโยชน์จากวิสาหกิจชุมชนในภาคป่าไม้    

ซึ่งในปัจจุบันมีคอร์สออนไลน์จำนวนมากที่เน้นเรื่องวิสาหกิจชุมชน หรือเรื่องความครอบคลุมทางสังคมและเพศสภาพ หรือเรื่องวนศาสตร์ชุมชน แต่ประเด็นเหล่านั้นมักถูกมองอย่างแยกส่วน ซึ่งความแตกต่างของคอร์สนี้คือมันให้ความสำคัญกับการบูรณาการแนวคิดทั้งสามเรื่องนี้เข้าด้วยกัน

การเรียนรู้ในคอร์สนี้จะเป็นกิจกรรมที่ชวนให้ได้คิดทบทวน และสะท้อนจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากวิสาหกิจชุมชนในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก และคุณจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดและร่วมเรียนรู้กับคนอื่นๆไปด้วยกัน

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร

ผู้เรียนคือคนที่ทำงานอยู่ในภาครัฐ ภาคประชาสังคม หรือภาคเอกชน คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ความเชื่อมโยงระหว่างความครอบคลุมทางสังคม (social inclusion) กับวิสาหกิจชุมชนที่ก่อตัวขึ้นจากการทำงานด้านวนศาสตร์ชุมชน เพื่อสร้างธุรกิจและองค์กรที่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนที่แตกต่างหลากหลาย คอร์สนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน รวมถึงนักเรียนและนักการศึกษาที่ทำงานด้านป่าไม้และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ผู้เรียนควรจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ 

ผู้เรียนโดยทั่วไป คือ

 • คนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับโครงการ การบริหารจัดการ และการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในภาคป่าไม้และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 • วิทยากรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้านป่าไม้ที่ทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน
 • ภาคเอกชนที่สนใจจะทำงานกับวิสาหกิจชุมชนในด้านการบริการจัดการป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม
 • ผู้ประกอบการชุมชน และผู้ประกอบการสังคมที่ต้องการจะผนวกเรื่องความครอบคลุมทางสังคมเข้าไปในการทำธุรกิจ

ข้อแนะนำก่อนเรียน 

คุณอาจต้องการเรียนอีกคอร์สการเรียนของเราที่จะให้ความรู้ระดับเริ่มต้นเกี่ยวกับวนศาสตร์ชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในคอร์ส วนศาสตร์ชุมชน 101

หัวข้อการเรียนรู้ประกอบไปด้วย

 • หัวข้อ 1 ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของวิสาหกิจชุมชนและความสัมพันธ์กับวนศาสตร์ชุมชน
 • หัวข้อ 2 อธิบายอุปสรรคและข้อท้าทายในการจะบรรลุถึงความครอบคลุมทางเพศสภาพ (gender inclusion) ในวิสาหกิจชุมชน 
 • หัวข้อ 3 สำรวจโอกาสที่การพัฒนาวิสาหกิจจะไปส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคมในวิสาหกิจชุมชน
 • หัวข้อ 4 สำรวจวิธีการพัฒนาการทำงานสำหรับวิสาหกิจชุมชนที่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนที่แตกต่างหลากหลาย

ทักษะความรู้ที่คุณจะได้รับ

 • เห็นความสำคัญของความครอบคลุมทางสังคมในวิสาหกิจชุมชน
 • สามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนที่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนที่แตกต่างหลากหลาย
 • สามารถอธิบายถึงข้อท้าทายและโอกาสที่ส่งผลต่อความครอบคลุมทางสังคมในวิสาหกิจชุมชน
 • ได้เห็นวิธีการในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนที่แตกต่างหลากหลาย

ประกาศนียบัตร

ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรที่ออกโดยรีคอฟ เมื่อผ่านคอร์สนี้ด้วยคะแนน 75 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป และคุณจะเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนระดับโลกของผู้ที่สามารถพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนที่แตกต่างหลากหลาย เพื่อประโยชน์ของผู้คนและผืนป่า

ดาวน์โหลดเค้าโครงรายละเอียดการสอนได้ที่ลิงค์ https://www.recoftc.org/sites/default/files/course_catalogue/attachments/syllabus_inclusiveenterprises_empoweredcommunities.pdf

คอร์สการเรียนรู้นี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยรีคอฟภายใต้โครงการ FLOURISH ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล (IKI) ของกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ ความปลอดภัยทางปรมาณูและคุ้มครองผู้บริโภค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMUV) สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสวีเดน (Sida)และ หน่วยงานเพื่อการพัฒนาและความร่วมมือแห่งสวิตเซอร์แลนด์ (SDC) ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการผลิตห โดยเนื้อหาที่อยู่ในคอร์สนี้เป็นความรับผิดชอบของรีคอฟแต่เพียงผู้เดียว และอาจไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองของ IKI, BMUV, Sida และ SDC แต่อย่างใด