RECOFTC ประเทศไทย
กิจกรรม

การอบรมชุดหลักสูตรทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูล (A Series of Data Literacy Training)

Mar 09
2020
-
13
Location
ห้องไชน่า ณ ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC)
หลักสูตรทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูล

หลักสูตรทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูล (A Series of Data Literacy Training)

 

East-West Management Institute-Open Development Initiative (EWMI-ODI) เปิดอบรมชุดหลักสูตรทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูล (A Series of Data Literacy Training) ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 3 ระยะ แต่ละระยะจำเป็นต้องใช้เวลาทั้งสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมโดยเฉพาะเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองที่สนใจ ได้เรียนรู้ทักษะ สร้างความเข้าใจ และเลือกใช้งานด้านข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมายในปัจจุบัน อีกทั้งสามารถนำเสนอเรื่องราวพร้อมหลักฐานข้อมูลเชิงลึกสู่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หลักสูตรนี้มุ่งหวังเพิ่มศักยภาพของชุมชนเพื่อนำไปสู่ธรรมาภิบาลป่าไม้ ภายใต้โครงการ Voices for Mekong Forests (V4MF) ที่สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป (European Union)

หลักสูตรทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูลนี้ได้รับการแปลและปรับเนื้อหาให้เข้ากับปริบทของประเทศไทย EWMI-ODI และผู้จัดทำเนื้อหาหลักสูตรขอขอบคุณหลักสูตรต้นฉบับ World Bank’s Data Literacy Program ที่อนุญาตให้ใช้หลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่ให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาหลักสูตรนี้สำหรับประเทศไทย

 

วัตถุประสงค์หลักสูตร 

• เพิ่มพูนทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเล่าเรื่องข้อมูลเชิงลึกด้วย ภาพ แก่ภาคประชาสังคม องค์กรไม่หวังผลกำไร และสื่อสารมวลชนท้องถิ่น โดยเฉพาะเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง 

• ส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดด้วยข้อมูลเชิงลึกด้านสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ของ ประเทศไทย 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ เพื่อให้รู้เท่าทันข้อมูล ดังนี้ 

• มีความเข้าใจเรื่องข้อมูลเปิด (Open Data) และผลกระทบที่มีต่อนโยบายและการจัดการข้อมูล เพื่อการนำเสนอเรื่องราวอย่างมีประสิทธิภาพ 

• มีทักษะค้นหาและจัดการข้อมูล ตลอดจนพัฒนาเป็นเรื่องราวที่ชวนติดตามและน่าเชื่อถือด้วยการใช้ข้อมูลเป็นหลักฐาน

• เข้าใจแนวคิดการจัดการข้อมูล ทำข้อมูลให้สะอาดเพื่อการนำไปใช้และประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลได้ • มีทักษะพัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ ของเรื่องราวที่นำเสนอความรู้และข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ 

• แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญที่จัดทำเรื่องราวที่ใช้ข้อมูลสนับสนุน (Data-driven stories) 

• ได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเข้าอบรมจบหลักสูตรทั้ง 3 ระยะ เนื้อหาหลักสูตร 

หลักสูตรนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ระยะ โดยแต่ละระยะจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ของแต่ละเดือน และแต่ละสัปดาห์จะประกอบด้วยเนื้อหาที่มีความต่อเนื่องกัน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจำเป็นต้องเข้าร่วมให้ครบทั้งหลักสูตร (3 ครั้ง) 

 

ระยะเวลาอบรม / สถานที่ หลักสูตรนี้ใช้ระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้น 15 วัน ณ ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) กรุงเทพฯ โดยแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง ครั้งละ 5 วัน ซึ่งมีกำหนดการจัดอบรมในแต่ละครั้งดังนี้ 

ครั้งที่ 1: หัวข้อที่ 1 และ 2  วันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 

ครั้งที่ 2: หัวข้อที่ 3 และ 4  วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2563 

ครั้งที่ 3: หัวข้อที่ 5 และ 6  วันที่ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563

หมายเหตุ หมดเขตรับสมัครสำหรับรุ่นปี 2020 แล้ว และขณะนี้เป็นช่วงดำเนินการอบรมหลักสูตรตามกำหนดการ