RECOFTC ประเทศไทย
กิจกรรม

เวทีเปิดตัวหนังสือและเสวนา “ล้อมวงคุย นโยบายและกฏหมายป่าไม้-ที่ดินไทย 2562 สู่การเตรียมความพร้อมชุมชน”

Sep 08
2020
Location
ห้องไชน่า ณ ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) ประเทศไทย กรุงเทพฯ
เวทีเปิดตัวหนังสือและเสวนา “ล้อมวงคุย นโยบายและกฏหมายป่าไม้-ที่ดินไทย 2562 สู่การเตรียมความพร้อมชุมชน”

                 ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจ ร่วมการเปิดตัวหนังสือและเสวนา

  “ล้อมวงคุย นโยบายและกฏหมายป่าไม้-ที่ดินไทย 2562 สู่การเตรียมความพร้อมชุมชน”

   ณ ห้องประชุมไชน่า รีคอฟ ประเทศไทย  วันที่ 8 กันยายน 2563 (เวลา 09.00-12.00 น.)

 

     ปี 2562 ที่ผ่านมา ได้มีความเคลื่อนไหวมากมายเกี่ยวกับนโยบายกฎหมายการจัดการที่ดินและป่าไม้ไทย ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้คนและชุมชนที่อยู่อาศัย ทำกินในพื้นที่ป่า ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ)  ประเทศไทย โครงการ Voice of Mekong Forest  เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองและภาคี ได้ร่วมกันจัดทำหนังสือ “ล้อมวงคุย นโยบายและกฏหมายป่าไม้-ที่ดินไทย 2562 สู่การเตรียมความพร้อมชุมชน” ขึ้น โดยรวบรวมความเคลื่อนไหวสำคัญด้านนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดินและป่าไม้ไทยในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้แก่สาธารณะ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงสาระสำคัญของกฎหมายแต่ละฉบับ  

     จวบจนถึงในปี 2563 กระบวนการจัดทำอนุบัญญัติประกอบพ.ร.บ.ป่าไม้ต่าง ๆ  ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยสำหรับพ.ร.บ.ป่าชุมชนนั้นได้มีการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามานั่งทำหน้าที่คณะกรรมการระดับนโยบาย ระดับจังหวัด และปฏิบัติการในระดับพื้นที่เพื่อจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชนกำลังเริ่มก่อรูป ซึ่งเป็นอีกช่วงเวลาสำคัญที่ควรติดตามและหาแนวทางการทำงานของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมงานด้านป่าชุมชนร่วมกันอย่างเข้มแข็ง

     ดังนั้น เพื่อสร้างการรับรู้และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่สาธารณะให้แพร่หลายกว้างขวางยิ่งขึ้น องค์กรภาคีและรีคอฟจึงจัดให้มีกิจกรรมแนะนำหนังสือและเสวนาในรูปแบบล้อมวงคุยกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง   เพื่อเปิดรับข้อเสนอต่อการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการยกระดับการบริหารจัดการป่าไม้ของประเทศในลำดับต่อไป

 

กำหนดการ

09.00-09.30 น.  เวทีแนะนำและเปิดตัวหนังสือ “ล้อมวงคุย: นโยบายป่าไม้ที่ดินไทย 2562 สู่การเตรียมพร้อมชุมชน”   โดยตัวแทนคณะผู้เขียน ประกอบด้วยคุณประทีป มีคติธรรม- IUCN และ คุณระวี ถาวร-รีคอฟ ประเทศไทย ดำเนินรายการโดย  กนกพร ดีบุรี ผู้ประสานงานเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง รีคอฟ ประเทศไทย

 

09.30-12.00 น.        เวทีเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นในหนังสือ ดำเนินรายการ โดย วรางคณา รัตนรัตน์ รีคอฟ ประเทศไทย    โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย

  • ร.ต.เหมราช สุดาชาติ ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
  • นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
  • นายภาณุเดช เกิดมะลิ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน (ตัวแทนจากองค์กรภาคประชาสังคม)
  • นายระวี ถาวร รีคอฟ ประเทศไทย
  • นายเดโช ไชยทัพ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(ภาคเหนือ)

โปรดติดตาม Facebook Live สดจากเวทีฯนี้ ตามวันและเวลาดังกล่าว ได้ที่  Facebook  RECOFTCThailand – ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า ประเทศไทย

 

หมายเหตุ: การจัดเวทีครั้งนี้ดำเนินตามนโยบาย New normal จึงขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมทุกท่านสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง ทางผู้จัดได้จัดเตรียมเจลล้างมืองและการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร่วมที่จุดลงทะเบียน