RECOFTC ประเทศไทย
กิจกรรม

Young Forestry Journalist Fellowship (YFJ) 2019

Jul 15
2019
-
Aug 02
Location
ฺกรุงเทพฯ
V4MF Thailand
โครงการนักข่าวป่าไม้รุ่นใหม่ หรือ Young Forestry Journalist Fellowship (YFJ)2019

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) แผนงานประเทศไทยและองค์กรภาคี ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลป่าไม้ภายใต้โครงการ Voices for Mekong Forests(V4MF) โดยเน้นสนับสนุนบทบาทของภาคประชาสังคมและสื่อสารมวลชนให้เป็นผู้ร่วมสะท้อนและติดตามการบริหารจัดการป่าไม้ ปัจจุบันการจัดการป่าไม้มีการเรียกร้องให้มีความเป็นมาตรฐานตามหลักการสากลมากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการที่จะต้องมีการตรวจสอบติดตามได้ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์วิกฤตของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความจำเป็นที่จะต้องยับยั้งการลดลงของพื้นที่ป่าอย่างเร่งด่วน  ทั้งนี้การสื่อสารในประเด็นธรรมาภิบาลป่าไม้ กลไกสำคัญที่เกี่ยวข้อง และความเข้าใจถึงสถานการณ์ป่าไม้ในประเทศนั้นยังมีอยู่จำกัด ส่วนหนึ่งนั้นเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่รายงานเกี่ยวกับงานด้านป่าไม้นั้นมีอยู่ค่อนข้างน้อย ยังขาดการใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ และขาดการสะท้อนมุมมองที่หลากหลาย นอกเหนือจากมุมมองของภาครัฐ จึงทำให้ความรู้ความเข้าใจของสังคมต่อสถานการณ์การบริหารจัดการป่าไม้ของประเทศนั้นไม่ครบถ้วน และขาดการนำเสนอข้อคิดเห็นของฝ่ายต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้รีคอฟจึงเห็นความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือกับสื่อมวลชนและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ช่วยส่งเสียงสะท้อนจากมุมมองสื่อมวลชน และส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องธรรมาภิบาลไม้  อีกทั้งสร้างภาคีเครือข่ายสื่อรุ่นใหม่สำหรับสื่อสารประเด็นนี้

 

ดังนั้น "โครงการนักข่าวป่าไม้รุ่นใหม่ หรือ  Young Forestry Journalist Fellowship (YFJ)2019" จึงเกิดขึ้น โดยกิจกรรมนี้จะสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสื่อสารประเด็นนี้อย่างรอบด้านต่อสังคมเชิงลึก และเพื่อการนำเสนอมุมมองและเสียงสะท้อนของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อช่วยกันติดตามและรายงานข้อเท็จจริงการบริหารป่าไม้ของประเทศ รวมทั้งจะผลงานทั้งหมดไปจัดนิทรรศการและนำเสนอจากแง่มุมของสื่อมวลชนคนรุ่นใหม่บน เวที Voices for Mekong Forests(V4MF) ประจำปีในเดือนธ.ค.นี้

 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์และสนับสนุนโดย

 • ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) แผนงานประเทศไทย
 • โครงการ  Voices for Mekong Forests(V4MF)
 • มูลนิธิรักษ์ไทย 
 • สหภาพยุโรป


คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • นิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 คณะนิเทศศาสตร์  วารสารศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สนใจประเด็นป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 
 • อยากเป็นผู้ผลิตข่าวในรูปแบบต่างๆ 
 • มีแรงบันดาลใจ เปิดมุมมองและความคิดสร้างสรรค์

การรับสมัคร 
ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่   

การส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบสามารถส่งได้ 2 ทางดังนี้
1. ระบุหัวข้อว่า "สมัครโครงการนักข่าวป่าไม้รุ่นใหม่ หรือ YFJ2019" และ Email มาที่ sucharat.sathapornanon@recoftc.org 

หรือ

2. ส่งไปรษณีย์มาที่
เจ้าหน้าที่สื่อสารและจัดการความรู้ แผนงานประเทศไทย
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า-รีคอฟ 
50 พหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม 10900

 

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 2 ส.ค. 2562

        
สิ่งที่ได้รับจากการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ YFJ2019

 • เข้าร่วม YFJ Write-shop  อย่างเข้มข้น พร้อม Mentor นักข่าว/บก.ข่าวมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 16-18 ส.ค. 2562 (โครงการฯดูแลค่าเดินทาง อาหารและที่พักตลอดการอบรม)
 • ค่าผลงาน และใบประกาศนียบัตร
 • เสื้อ YFJ รุ่นที่ 1
 • ผลงานเผยแพร่สู่สาธารณะกับเครือข่ายสื่อมวลชน
 • เป็นหนึ่งในทีมรายงานข่าวและสถานการณ์ป่าไม้และประเด็น Climate Change ของไทยในงานเวที Voices for Mekong Forests ประจำปี (เดือนธ.ค.นี้)      
 • เป็นภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนรุ่นใหม่ V4MF 

กำหนดการจัดโครงการ

 • เปิดตัวโครงการ วันจันทร์ที่ 15 ก.ค. 2562
 • รับสมัคร วันจันทร์ที่ 15 ก.ค.- วันศุกร์ที่ 2 ส.ค.2562
 • ประกาศผลคัดเลือก 15 คน วันพุธที่ 7 ส.ค. 2562 ทาง www.recoftc.org/thailand และ www.facebook.com/ศูนย์วนศาสตร์ชุมชน เพื่อคนกับป่า - ประเทศไทย
 • อบรมเชิงปฏิบัติ (YFJ Write-shop) วันศุกร์ที่ 16-วันอาทิตย์ที่ 18 ส.ค.2562
 • ผลิตผลงานสู่สาธารณะ เดือนก.ย. - ธ.ค. 2562
 • เป็นหนึ่งในทีมร่วมรายงานข่าวและสถานการณ์ป่าไม้และประเด็น Climate Change ของไทยในงานเวที Voices for Mekong Forests ประจำปี (เดือนธ.ค.นี้)

คำชี้แจงด้านลิขสิทธิ์ เกี่ยวกับภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและบทความนั้นเป็นของโครงการฯ แต่เพียงผู้เดียว อนุญาตให้ทางผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถเผยแพร่และให้ความรู้ได้ แต่ห้ามใช้เชิงพาณิชย์

Young Forestry Journalist Fellowship 2019