RECOFTC ประเทศไทย
ข่าวสาร

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการนักข่าวป่าไม้รุ่นใหม่

โครงการนักข่าวป่าไม้รุ่นใหม่ หรือ Young Forestry Journalist Fellowship (YFJ)2019 เป็นโครงการฯที่สนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสื่อสารประเด็นนี้อย่างรอบด้านต่อสังคมเชิงลึก และเพื่อการนำเสนอมุมมองและเสียงสะท้อนของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อช่วยกันติดตามและรายงานข้อเท็จจริงการบริหารป่าไม้ของประเทศ รวมทั้งจะผลงานทั้งหมดไปจัดนิทรรศการและนำเสนอจากแง่มุมของสื่อมวลชนคนรุ่นใหม่บน เวที Voices for Mekong Forests(V4MF) ประจำปี
ัYFJ2019 Official Announcement

YFJ2019 Official Annoucement