RECOFTC ประเทศไทย
ข่าวสาร

ประชาชน หน่วยงานท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมเวทีนำเสนอข้อมูลและหารือแนวทางการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ และเริ่มพื้นที่นำร่องการจัดทำระบบควมคุมห่วงโซ่อุปทานไม้และการจัดการสวนป่า อ.สันติสุข จ.น่าน

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) แผนงานประเทศไทยได้ดำเนินโครงการในพื้นที่อ.สันติสุข จ.น่าน ภายใต้โครงการภูมิทัศน์ชีวิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้นำมารวบรวมและวิเคราะห์ครอบคลุมทุกบริบท รวมทั้งนโยบายและด้านธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาแนวทางการจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้และข้อตกลงทางธุรกิจสำหรับการพัฒนาทักษะอาชีพด้านป่าไม้ให้ประชาชนในพื้นที่นั้นถือเป็นเป้าหมายเฉพาะที่สำคัญของโครงการฯ
เวทีนำเสนอข้อมูลและหารือแนวทางการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ และเริ่มพื้นที่นำร่องการจัดทำระบบควมคุมห่วงโซ่อุปทานไม้และการจัดการสวนป่า อ.สันติสุข จ.น่าน

เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562 ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า(รีคอฟ) แผนงานประเทศไทย วิทยาลัยชุมชนน่าน และมูลนิธิฮักเมืองน่าน ได้ร่วมกันจัดเวทีนำเสนอข้อมูลและหารือแนวทางการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ของอ.สันติสุข จ.น่าน โดยมีประชาชนในพื้นที่จ.น่าน หน่วยงานท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชนได้เข้าร่วมเพื่อร่วมกันรับทราบการนำเสนอข้อมูลและกิจกรรมที่ดำเนินไปแล้ว อีกทั้งร่วมกันสะท้อนและแลกเปลี่ยนเพื่อหาแนวทางการฟื้นฟู ค้นหาการเชื่อมประสานความร่วมมือ ข้อมูลกับหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

                               FLEGT

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) แผนงานประเทศไทยได้ดำเนินโครงการในพื้นที่อ.สันติสุข จ.น่าน ภายใต้โครงการภูมิทัศน์ชีวิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้นำมารวบรวมและวิเคราะห์ทั้งด้านชีวภาพ กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม กฏหมาย นโยบายและด้านธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาแนวทางการจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้และข้อตกลงทางธุรกิจสำหรับการพัฒนาทักษะอาชีพด้านป่าไม้ให้ประชาชนในพื้นที่นั้นถือเป็นเป้าหมายเฉพาะที่สำคัญของโครงการฯ เวทีฯ ครั้งนี้ได้ร่วมกันหาข้อเสนอและหารือถึงรูปธรรมในการฟื้นฟูขั้นต้นจากข้อมูลพื้นที่ที่วิเคราะห์มาแล้วโดยแบ่งกลุ่มการหารือออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 1) ประชาชนที่ทำกินอยู่บนที่ดินคทช. 2) หน่วยงานท้องถิ่น (อบต. กำนันและผู้ใหญ่บ้าน) และ 3) หน่วยงานรัฐและเอกชน

FLEGT

หลังจากนั้นได้นำสรุปผลการหารือนี้ ไปเป็นแนวทางการหารือต่อในระดับพื้นที่ในวันถัดไป ที่ห้องประชุมอบต. อ.สันติสุข จ.น่าน โดยมีประชาชนและคณะทำงานระดับพื้นที่เข้าร่วมการหารือ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากนายชลทิศ สุรัสวดี อดีตอธิบดีกรมป่าไม้และที่ปรึกษาโครงการฯ ได้เล่าถึงกฏหมายป่าไม้และประเภทการถือครองสิทธิป่าไม้ที่เกี่ยวข้องพร้อมตอบข้อสงสัยอย่างเป็นกันเอง

FLEGT

หลังจากนั้นรีคอฟและคณะทำงานจึงร่วมกันหารือถึงบทบาทและหน้าที่ของคณะทำงานในการขับเคลื่อน “พื้นที่นำร่องการจัดทำระบบควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้และการจัดการส่วนป่า อ.สันติสุข จ.น่าน” ให้บรรลุผลสำเร็จในระยะเวลาที่กำหนด โดยได้ข้อสรุปสำหรับเรื่องรายชื่อ ตำแหน่งและกิจกรรมของแต่ละส่วนรายตำบล เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายกิจกรรม ขั้นติดตามผลการดำเนินงาน และสัญญาด้านงบประมาณ โดยพื้นที่นำร่องฯนี้จะดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายนอย่างเป็นทางการ

FLEGT

ทางโครงการฯ จะเผยแพร่และนำเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นลำดับต่อไป สามารถติดตามได้ทาง https://www.recoftc.org/thailand/projects/flegt-thailand