RECOFTC ประเทศไทย
ข่าวสาร

YFJ2019 Write-Shop เรียนรู้จริงกับตัวจริงด้านป่าไม้และบก.ข่าวชั้นนำระดับประเทศ

“ หลังจากนี้ ไม่ว่าน้องๆ จะไปเป็นสื่อมวลชนด้านไหน แต่อย่างน้อยกิจกรรมนี้จะทำให้น้องๆได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นหนึ่งในข้อเท็จจริงและข้อมูลที่สื่อมวลชนควรรู้ไว้ เลี่ยงการผลิตซ้ำๆในมายาคติความเชื่อชุดข้อมูลเก่า สร้างความเข้าใจให้สังคมด้วยชุดความรู้ใหม่ รู้เท่าทัน ซึ่งทุกประเด็นนั้นเชื่อมโยงกัน และหวังว่าน้องๆ จะสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง” น.ส. วรางคณา รัตนรัตน์ ผอ.แผนงานประเทศไทย ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ)
Young Forestry Journalist Fellowship 2019, V4MF Thailand
Young Forestry Journalist Fellowship 2019, V4MF Thailand

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) และมูลนิธิรักษ์ไทย ภายใต้โครงการ Voices for Mekong Forests หรือ V4MF ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปได้จัดอบรมปฏิบัติการด้านข้อมูลและกฎหมายด้านป่าไม้สำหรับนักข่าวป่าไม้รุ่นใหม่ หรือ Young Forestry Journalist 2019, Write-Shop (ส่วนหนึ่งของกิจกรรมนักข่าวป่าไม้รุ่นใหม่ หรือ Young Forestry Journalist Fellowship 2019) เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา จากการเปิดรับสมัครนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนรวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ที่ได้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 15 คนจากผู้สมัครกว่า 50 คนจากทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่แผนงานประเทศไทยและมูลนิธิรักษ์ไทยผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ด้านป่าไม้ระหว่างผู้เข้าร่วมกับคนทำงาน เพื่อส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะเรื่องธรรมาภิบาลป่าไม้กับสื่อมวลชนรุ่นใหม่ และเผยแพร่ชุดข้อมูล มุมมองเรื่องการจัดการบริหารป่าไม้ รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติการสื่อและคนรุ่นใหม่ในสาขาต่างๆ นำไปสู่การสื่อสารสาธารณะในประเด็นด้านป่าไม้ อีกทั้งเป็นการติดตามการบริหารจัดการป่าไม้ให้เกิดธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม 

Young Forestry Journalist Fellowship 2019, V4MF Thailand
Young Forestry Journalist Fellowship 2019, V4MF Thailand 

รูปแบบการดำเนินกิจกรรมนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆที่มีความเชื่อมโยง และเรียงร้อยองค์ประกอบของการสื่อสารประเด็นด้านป่าไม้บนหลักข้อเท็จจริง กิจกรรมส่วนแรก ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ ความเข้าใจในข้อเท็จจริงประเด็นด้านป่าไม้ เช่น สถานการณ์ป่าไม้อดีตถึงปัจจุบัน บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการป่าไม้ กฎหมายและนโยบายด้านป่าไม้ การจัดการป่าไม้ในมิติต่างๆที่เอื้อประโยชน์ในการดำรงชีวิตและคำนึงถึงการมีส่วนร่วมกับประชาชนที่มีความแตกต่างในบริบทของแหล่งอาศัย ชาติพันธุ์ และสิทธิการใช้ประโยชน์ทรัพยากร และอีกกิจกรรมที่ได้รับความสนใจคือ มายาคติด้านป่าไม้ ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่สะท้อนความคิด ความเชื่อ ความเข้าใจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ทำให้ผู้เข้าร่วมหลายคนเกิดมุมมองและความเข้าใจใหม่จากข้อคำถามและข้อเท็จจริงที่มีหลักฐานอ้างอิงเชิงประจักษ์ อาทิ การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากไม้ถือเป็นการช่วยลดโลกร้อน และป่าที่อุดมสมบูรณ์จำเป็นต้องมีคนเข้าไปจัดการหรือไม่?  รวมไปถึงการนำเสนอบทบาทภาคป่าไม้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมวิเคราะห์แลกเปลี่ยนข้อมูลที่บ่งชี้ถึงสาเหตุ วิธีการบริหารจัดการทรัพยากร และกลไกการติดตามจากภาคประชาสังคมในประเด็นป่าไม้และทรัพยากร ที่มีหลายปัจจัยทำให้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้น

Young Forestry Journalist Fellowship 2019, V4MF Thailand
Young Forestry Journalist Fellowship 2019, V4MF Thailand 

กิจกรรมส่วนที่สอง ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ เทคนิค ประสบการณ์การผลิตสื่อและการพัฒนารูปแบบสื่อสาธารณะจากสื่อมวลชนชั้นนำของประเทศ ดังนี้ 1) คุณโกวิท​ โพธิสาร บก.Way Magazine 2)คุณกุลธิดา​ สามะพุทธิ บรรณาธิการกรุงเทพฯ BBC Thailand และคุณฉัตรระวี​ เสนธนิสศักดิ์ บก.The Momentum มาถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคการผลิตสื่ออย่างใกล้ชิดเป็นกันเองตลอดทั้งวัน ทำให้ผู้เข้าร่วมเกิดแรงบันดาลใจและแนวคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

Young Forestry Journalist Fellowship 2019, V4MF Thailand
(จากซ้ายไปขวา)คุณฉัตรระวี​ เสนธนิสศักดิ์ บก.The Momentum, คุณกุลธิดา​ สามะพุทธิ บรรณาธิการกรุงเทพฯ BBC Thailand และคุณโกวิท​ โพธิสาร บก.Way Magazine

กิจกรรมสุดท้าย เมื่อผู้เข้าร่วมเกิดความรู้ความเข้าใจในข้อมูลเนื้อหาประเด็นด้านป่าไม้ รวมถึงความรู้และทักษะการสร้างผลงานสื่อจากผู้เชี่ยวชาญ จึงทำให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานสื่อสารอย่างรอบด้านต่อสังคมเชิงลึกในประเด็นด้านป่าไม้ เพื่อนำเสนอมุมมองและเสียงสะท้อนของภาคส่วนต่างๆ ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสารคดีเชิงข่าว เรื่องเล่าผ่านบทความและวิดีโอสารคดีที่เกิดจากมุมมองสื่อมวลชนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง 

ํYoung Forestry Journalist Fellowship 2019, V4MF Thailand
Young Forestry Journalist Fellowship 2019, V4MF Thailand 

ชุดสื่อภายใต้กิจกรรม Young Forestry Journalist 2019 นี้ มีกำหนดการเผยแพร่สู่สาธารณะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป รวมทั้งจะรวบรวมผลงานทั้งหมดไปจัดนิทรรศการและนำเสนอมุมมองสื่อมวลชนคนรุ่นใหม่ในเวที V4MF Thailand ในเดือนธันวาคมนี้ด้วย 

Young Forestry Journalist Fellowship 2019, V4MF Thailand
Young Forestry Journalist Fellowship 2019, V4MF Thailand 

 

*ติดตามผลงาน YFJ2019 และประเด็นป่าไม้ที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.recoftc.org/thailand และ www.facebook.com/ศูนย์วนศาสตร์ชุมชน เพื่อคนกับป่า - ประเทศไทย