RECOFTC ประเทศไทย
CF - NET

ความเคลื่อนไหวการจัดประชุมหารือเพื่อสร้างพลังกลไกและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง

การสร้างเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองทั่วประเทศเป็นภาระกิจหนึ่งของโครงการเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง โดยการสร้างพื้นที่พูดคุยและระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่างเครือข่ายป่าประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลางและตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวม 35 จังหวัด การประชุมหารือถือว่าเป็นการ “ตั้งขบวน” ก่อนจะขับเคลื่อนการพัฒนาป่าไม้ภาคพลเมืองไปด้วยกัน
เวทีประชุมหารือเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง

ขณะนี้เวทีประชุมหารือระดับจังหวัดได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 38 จังหวัดใน 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 15 จังหวัด ภาคอีสาน 8 จังหวัด ภาคกลางและตะวันตก 6 จังหวัด ภาคใต้ 3 จังหวัด และภาคตะวันออก 6 จังหวัด ช่วงเวลาจัดประชุมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 – เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้เข้าร่วม 745 คน แยกเป็นเพศหญิง 180 คน เพศชาย 565 คน

การยกระดับขับเคลื่อนจากป่าชุมชนสู่ป่าไม้ภาคพลเมือง ทำให้เครือข่ายประชาชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลจัดการป่าหลากหลายประเภทได้รับทราบถึงสถานการณ์โดยรวมของการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ นโยบาย ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เวทีประชุมหารือเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมเวทีระดับจังหวัดได้ร่วมกันเสนอแนวทางประสานความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของแต่ละพื้นที่ และเสนอรายชื่อตัวแทนป่าไม้ภาคพลเมืองจังหวัดละ 4-5 คน เข้าร่วมเวทีหารือในระดับภาคต่อไป  ซึ่งเวทีหารือระดับภาคจะเป็นเวทีต่อเนื่อง ที่ประมวลผลลัพธ์ของเวทีระดับจังหวัดออกมาให้เห็นประเด็นร่วมเป็นภาพรวม  และมีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานของเครือข่ายป่าไม้พลเมืองระดับภาคขึ้น (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาภายในภาคว่าจะใช้ชื่อเรียกว่าอะไร) เพื่อเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมร้อยเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองในภาคนั้น ๆ และเชื่อมร้อยกับเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองในภาคอื่น ๆ  ด้วย

เวทีประชุมหารือเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง

ผลลัพธ์ที่ได้จากเวทีเครือข่ายระดับภาคนี้จะนำมาเสนอในเวทีหารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ของแต่ละภาค เพื่อร่วมกันจัดทำกรอบแนวทางการประสานความร่วมมือและกำหนดจังหวะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน  การ “ตั้งขบวน” เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองยังคงดำเนินต่อไปจนถึงปลายเดือนมีนาคม 2562 หลังจากนั้นทางคณะทำงานของโครงการเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองจะประมวลสรุปผลการประชุมของทุกเวทีมาให้รับทราบกันต่อไป

เวทีประชุมหารือเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง