RECOFTC ประเทศไทย
CF - NET

ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม เอ็นจีโอและหน่วยงานรัฐ เข้าร่วมเวทีหารือพัฒนาเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองระดับประเทศ และแลกเปลี่ยนมุมมองต่อกฏหมายป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง

"เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองเป็นเครือข่ายของประชาสังคม เพื่อสร้างพื้นที่กลไกกลางในการติดตามและหารือเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาสังคมในกลไกการบริหารจัดการป่าไม้ โดยผ่านกระบวนการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่นและพหุภาคี"
เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง

เมื่อวันที่ 25-26 เมษายนที่ผ่านมา ภาคเครือข่ายภาคประชาสังคม เอ็นจีโอและหน่วยงานรัฐจำนวนกว่า 40 คน เข้าร่วมเวทีหารือพัฒนาเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองระดับประเทศ ร่วมจัดโดยโครงการเสริมสร้างเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมกลไกการบริหารจัดการป่าไม้หรือ CF Net (Community Forestry Networks) ประกอบด้วยองค์กรร่วมดำเนินงานได้แก่ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ณ ห้องประชุมไชน่า ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) กรุงเทพมหานคร

เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง

เวทีหารือครั้งนี้เพื่อเป็นการทบทวนผลที่ได้หารือจากเวทีต่างๆก่อนหน้านี้ทั่วประเทศ (34 จังหวัด) รวมทั้งได้มีการหารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พันธมิตรและสถาบันต่างๆ เช่น สภาองค์กรชุมชน สถาบันลูกโลกสีเขียว อีกทั้งยังมีตัวแทนจากกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมหารือแนวทางความร่วมมือและการขับเคลื่อนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและกฏหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชนและป่าประเภทอื่นๆ

เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง

อีกทั้งหารือเตรียมจัดงาน “สมัชชาป่าไม้ภาคพลเมือง ครั้งที่ 2” จะจัดขึ้นในวันที่ 3-4 มิถุนายนนี้ ที่กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีเครือข่ายและองค์กรภาคีป่าชุมชน 25 ภาคีจาก 38 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อยกระดับและเห็นพ้องต้องกันกับการจัดตั้งสภาป่าไม้พลเมืองระดับจังหวัด รวมถึงห้องเสวนากฏหมายและข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์กับเครือข่าย

เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง