RECOFTC ประเทศไทย
FLEGT Thailand

เฟล็กทีและเครือข่าย เน้นย้ำประเด็นหลักที่จะยกระดับการทำงานเพื่อการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมสำหรับทุกภาคส่วน

เครือข่ายฯ จึงเกิดการหารือร่วมกันในประเด็นที่สำคัญและต้องการขับเคลื่อนมุ่งให้เกิดการเจรจาใน 4 ประเด็นหลัก

เครือข่ายเฟล็กที(FLEGT-Thailand) หรือเครือข่ายป่าไม้ภาคประชาสังคม ประเทศไทย  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพระดับท้องถิ่นด้านการจัดการต้นไม้และทรัพยากรป่าไม้  เพื่อเป็นแรงผลักให้เกิดนโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ซึ่งเป็นแรงจูงใจในการจัดการป่าและปลูกป่า  อีกทั้งยังพัฒนาระบบการค้าที่เป็นธรรมและสร้างโอกาสความเท่าเทียมทุกภาค

 

สำหรับเฟล็กที วีพีเอ* นั้นเป็นการประชุมระดับชาติที่มีมายาวนาน ซึ่งมีการตรวจสอบรับรองเป็นกลไกที่สำคัญยิ่งในการจัดการทรัพยากรซึ่งเป็นที่ยอมรับและมีอิสระในการทำงาน และหากจะยกระดับการทำงานนี้ในกระบวนการของเครือข่ายภาคประชาสังคม จะต้องมีด้านใดบ้างทำความเข้าใจข้อมูลและขั้นตอนร่วมกัน

 

ดังนั้น เครือข่ายฯ จึงเกิดการหารือร่วมกันในประเด็นที่สำคัญและต้องการขับเคลื่อนมุ่งให้เกิดการเจรจาใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) กระบวนการเฟล็กทีในการเจรจาด้านกฏหมาย  นโนบายและการผลักดันให้ภาคประชาสังคมตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ 2) การพัฒนาศักยภาพ สร้างความรู้ด้านกฏหมายป่าไม้ การทำไม้และการจัดการไม้ รวมถึงสร้างพื้นที่สาธิต/นำร่องไปสู่การยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้การทำไม้ที่ถูกต้องตามกฏหมาย 3) การขยายฐานสมาชิกกับเครือข่ายอื่นเพื่อได้รับข้อมูลการเจรจาอย่างสม่ำเสมอ จากงานเวทีเครือข่ายในระดับภูมิภาคและพหุภาคี และ 4) การจัดการข้อมูลและการสื่อสาร รวมถึงการรวบรวมกฏหมายที่เป็นอุปสรรค

 

ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นภารกิจหลักของเฟล็กที่มุ่งเน้นสร้างความรู้และความเข้าใจร่วมกันกับเครือข่ายและทุกภาคส่วน “เพื่อการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ไม่ใช่การกีดกันหรืออุปสรรคกับทางการค้าแต่อย่างใด”
 

*FLEGT VPA: https://www.recoftc.org/thailand/projects/flegt-thailand/about/%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3