RECOFTC ประเทศไทย
บทความ

เสียงสะท้อนเกษตรกรรายย่อยต่อสิทธิการใช้ไม้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กรณีศึกษาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินภายใต้การดูแลของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) ตำบลพลวงทองจังหวัดชลบุรี

RECOFTC แผนงานประเทศไทย
In Focus
แผนงานประเทศไทย ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า

วีดีโอชุด “เสียงสะท้อนเกษตรกรรายย่อยต่อสิทธิการใช้ไม้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย” กรณีศึกษาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินภายใต้การดูแลของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) ตำบลพลวงทองจังหวัดชลบุรี  โดยศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)ภายใต้โครงการ “การเสริมสร้างความสามารถเกษตรกรรายย่อยในการเข้าถึงการทำไม้และการค้าไม้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ปฏิบัติตามกระบวนการวีพีเออย่างมีประสิทธิภาพในประเทศไทย” ที่ได้มีการคัดเลือก 3 พื้นที่นำร่องเพื่อการทำไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเกษตรกรรายย่อยที่มีประเภทการถือครองที่ดินที่ต่างกัน ประกอบด้วย 1.พื้นที่ที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน จัดหวัดเชียงใหม่   2.พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 3. พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินภายใต้การดูแลของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

วีดีโอชุดนี้มีเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดและข้อเสนอแนะในการเข้าถึงกระบวนการทำไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเกษตรกรรายย่อย เพื่อนำไปสู่แนวทางการปรับปรุงระบบการบริหารป่าไม้ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมต่อการสร้างระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายไม้ในมุมมองของเกษตรกรรายย่อยและประชาสังคมในอนาคต