RECOFTC ประเทศไทย
ING WATERSHED

เปิดพื้นที่เรียนรู้และท่องเที่ยวลุ่มน้ำอิง

Nov 26
2018
-
30
Location
ชุมชนบ้านงามเมืองและบ้านบุญเรือง จังหวัดเชียงราย
RECOFTC Events

ขอเชิญร่วมงานเปิดพื้นที่เรียนรู้และท่องเที่ยวลุ่มน้ำอิง ณ บริเวณบ้านบุญเรืองและบ้านงามเมือง จังหวัดเชียงราย