Welcome To RECOFTC Publications

Hướng dẫn phục hồi cảnh quan rừng khu vực Đông Nam Á

Date
01 Oct 2020
Authors
Lok Mani Sapkota, Trang Thu Hoang
Publisher
RECOFTC
Serial No.
0000384
Hướng dẫn phục hồi cảnh quan rừng

Tài liệu này dành cho các nhóm và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp, bao gồm cộng đồng địa phương, chính quyền các cấp, khu vực tư nhân, xã hội dân sự và các trường, viện nghiên cứu ở khu vực Đông Nam Á. Tài liệu giới thiệu các khái niệm cơ bản về phục hồi cảnh quan rừng (PHCQR), vì vậy, sẽ phù hợp cho việc tìm hiểu bước đầu về PHCQR trước khi tiến hành nghiên cứu sâu và thiết kế các chương trình PHCQR.

PHCQR là một tiến trình do người dân, chính phủ và các bên liên quan khác cùng tham gia thực hiện nhằm phục hồi chức năng sinh thái của các cảnh quan rừng bị tàn phá hoặc suy thoái, đồng thời cải thiện đời sống người dân. Ngoài hoạt động trồng rừng, PHCQR bao gồm nhiều hoạt động khác với mục đích hỗ trợ phục hồi toàn bộ cảnh quan để có thể đáp ứng được nhu cầu hiện tại và tương lai, đồng thời mang lại nhiều lợi ích và đảm bảo hài hòa các loại hình sử dụng đất khác nhau trong cảnh quan đó.

Tài liệu này hướng dẫn cách thức xác định và huy động sự tham gia của các bên liên quan, đảm bảo vấn đề giới, chia sẻ lợi ích, hỗ trợ tài chính và các nội dung khác liên quan đến phục hồi cảnh quan rừng. Tài liệu này cũng giới thiệu một số thông tin về các công cụ học tập và thực hành PHCQR, và một số tài liệu tham khảo khác.